Voeding nut staartbijten

Voorwoord

Voor u ligt de Individuele Verdieping digital audiotape is geschreven naar aanleiding new wave een onderzoek naar het consequence new wave voeding op het staartbijt gedrag new wave varkens. Voor dot onderzoek is er gebruik gemaakt new wave de bibliotheek van de universiteit van Wageningen, verschillende contactpersonen en heated cyberspace. Hiernaast is er ook gekeken naar de wetgeving: De Gezondheid en Welzijn Wet voor Dieren en de Regeling Diervoeders.

Graag zou ik een aantal mensen willen bedanken dice ervoor gezorgd hebben om het mij mogelijk Te maken om dot onderzoek Te doen.

There's a specialist from your university waiting to help you with that essay.
Tell us what you need to have done now!


order now

Allereerst wil ik mijn vaksenior de heer Ekkel bedanken voor de ondersteuning en de feedback. Mijn contactpersoon bij de Animal Science Group, de heer Bracke voor alle informatie dice ik gekregen heb. De heer Peper voor zijn steun en de heer Cornips voor zijn ondersteuning en ‘peptalk ‘ .

Ook wil ik mijn docenten bedanken new wave de afgelopen 2,5 jaar dice het mij mogelijk hebben gemaakt om dot resonance te schrijven.

Samenvatting

Voor de opleiding Dier- nut Gezondheidzorg aan de Christelijke Agrarische Hogeschool Te Dronten werd er naar een scriptieonderwerp gezocht. Na verschillende onderwerpen Te hebben bekeken is er gekozen om Te kijken naar effecten new wave voeding op staartbijten bij productievarkens. Er is hierbij de volgende hoofdvraag gesteld:

Wat zijn de effecten van voeding op het staartbijt gedrag new wave productievarkens en hoe zouden voedingssupplementen en bestanddelen een consequence kunnen hebben op het staartbijt gedrag?

De twee doelgroepen waarvoor dot resonance geschreven is zijn de varkenshouders en de overheid. Dit omdat de overheid meer onderzoek wil naar alternatieven voor het couperen van de staarten bij de varkens. Het couperen new wave de staarten gebeurd voornamelijk in bedrijven waar veel problemen zijn op het gebied van staartbijten. Voor veel varkenshouders is heated couperen van staarten ook het enige werkende middel tegen staartbijten. Volgens de varkenshouders zijn dan de staarten minder interessant dan wanneer de staarten er nog helemaal aanzitten.

Het doel new wave dot onderzoek is dan ook om Te bekijken welke rol voeding kan spelen en welke alternatieven bruikbaar zijn in de praktijk, om zo een oplossing te bieden voor onder andere de veehouder ( people ) , de economie ( net income ) en het welzijn Te verbeteren new wave het varken digital audiotape gehouden word voor de productie ( planet ) .

Staartbijten

Staartbijten is een gedragsprobleem digital audiotape voorheen vooral voorkwam bij varkens die op het einde new wave Hun afmestperiode zaten, maar wat nu steeds vaker wordt gezien bij gespeende biggen. In heated bijzonder bij de dieren die gefokt zijn op cock vloeren ( English et al. , 1988 ) .

Voeding in de varkenshouderij anno 2009

In de varkenshouderij krijgen de varkens verschillend voer aangeboden. Het voer wordt vaak gegeven in vorm new wave palettes ( krachtvoer ) . Dit voer wordt zo aangeleverd vanuit de veevoerfabriek. Hiernaast worden de varkens in grote varkensbedrijven steeds meer gevoerd met brijvoeding. Dit is een soort pablum wat bestaat uit vochtrijke bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze brijvoeding wordt onder andere tarwezetmeel, plantaardige olien en zuivelproducten verwerkt. Naast deze producten worden Er ook eiwitten, aminozuren, fosfor, Ca, Mg, kalium, natrium, chloor, zwavel en vitaminen aan de voeding toegevoegd.

Effecten new wave voeding op gedragsproblemen in andere sectoren

Om de varkenshouderij verschillende oplossingen Te geven is er ook gekeken bij andere sectoren naar gedragsproblemen. Hierbij is er expliciet gekeken naar de paarden, nertsen en de kippensector. Uit dot onderzoek bleek digital audiotape voeding en gedragsproblemen ook in deze sectoren dicht bij elkaar lagen.

Effecten new wave voeding op het staartbijt gedrag new wave varkens

Voederplaatsen en voedersystemen blijken consequence Te hebben op het staartbijt gedrag new wave varkens. Hoe minder voederplaatsen Er zijn hoe groter de kans is dat Er staartbijt gedrag optreedt. Hiernaast hebben machinale voedersystemen een hogere kans op heated veroorzaken new wave staartbijten dan digital audiotape Er met de manus gevoerd word. Naast deze twee onderwerpen speelt de beperking new wave de voeding, de verschillende gewichtsverhoudingen, concurrentie onder de varkens en de vorm van het voer een rol. Voor vele onderzoekers is heated nog niet duidelijk of brijvoeding beter is dan palettes. Echter, zijn de onderzoekers er wel over eens digital audiotape de vorm van het voer wel degelijk consequence heeft op het staartbijt gedrag. Met verdere literatuur onderzoek is er ook gebleken digital audiotape verschillende eiwitten en aminozuren een positief consequence hebben op het gedrag new wave het varken. Bij een Te laag tryptofaan en lysine in het voer kan het varken staartbijt gedrag gaan vertonen. Hiernaast geeft Mg ALSs mineraal ook een nadelig consequence wanneer dot in een te lage hoeveelheid in het voer aanwezig is. Ook is uit onderzoek gebleken digital audiotape vetten met een lage kwaliteit kunnen zorgen voor maag en darm problemen bij varkens. Dit zou weer kunnen zorgen voor prikkelbaarheid onder de varkens en kan resulteren in staartbijten. Naast vetten is er ook gekeken naar de vitamines. Veel onderzoek is hier nog niet naar gedaan maar wat wel bekend is, is dat vitamine C kan zorgen voor weerstand tegen infecties en emphasis. Omdat emphasis een veelvoorkomende oorzaak is van staartbijten kan deze vitamine bijdragen aan de vermindering new wave dot abnormaal gedrag. Er is ook gekeken naar het vezelgehalte new wave het varkensvoer. Als hier een Te laag vezelgehalte in pimple kan het hongergevoel bij de varkens opwekken. Dit resulteert weer in prikkelbaarheid, rusteloosheid en uiteindelijk staartbijt gedrag.

Conclusie

De conclusie new wave dot onderzoek is dat voeding wel degelijk een consequence heeft op het gedrag new wave varkens. Veel factoren zouden kunnen helpen in het behandelen new wave abnormale gedragingen new wave varkens, in heated bijzonder bij het staartbijt gedrag. Niet alleen de vorm van het voer maar ook het aantal voedingsplaatsen, de bestanddelen en voedingssupplementen in het voer blijken een consequence Te hebben op het staartbijt gedrag.

Dit resonance heeft dus een inzicht gegeven in de mogelijkheden dice voeding biedt voor het verbeteren new wave het welzijn new wave het productievarken, heated terugdringen new wave de economische schade en de problemen van de varkenshouders. Gezien de problemen rondom heated staartbijten is de varkenshouderij in 2009 nog niet toe aan een algeheel verbod op heated staart couperen.

Drumhead

For the Animal and Healthcare preparation of the Christian Agricultural College in Dronten a subject had to be found for the thesis. After holding seen several subjects, the following subject has been chosen: To look at the effects of nutrition on tail biting in swine production. The following chief inquiry was formed:

What are the effects of nutrition on the behavior of tail biting by hogs and how nutrient and ingredients would hold an consequence on the tail-biting job?

The two groups for which this study was written are the hog husbandmans and the authorities of the Netherlands. This is because the authorities wants more research into options to the moorage of dress suits in hogs. The moorage of the dress suits occurred chiefly in companies which have many jobs in the field with tail biting. For many hog husbandmans tail moorage is the lone remedy for tail biting. The hog tail is so less attractive so when the tail is still at that place.

The intent of this survey is hence to see what function a diet can play and what options are utile in the field. Therefore to happen a solution for the husbandman ( people ) , the economic ( net income ) and for the swine that is held for the production ( planet ) .

Tail Biting

The behavior of tail biting occurs frequently by flesh outing hogs but has besides been seen recently by weaned piggies. Particularly by animate beings who are held on slatted floors ( English et al. , 1988 ) .

Nutrition in the commercial hog farm industry 2009.

In a hog farm the swine ‘s acquire their nutrient otherwise. The nutrient is frequently given in the signifier of palettes. This nutrient is made in a nutrient mill. Besides the palettes swine ‘s in bigger hog farms get more frequently wet nutrient. This is a sort of porridge with wheat amylum, vegetable oils and dairy merchandises. Besides these merchandises besides proteins, aminic acids, P, Ca, Mg, K, Cl, sulfar and vitamins are added to the diet.

Effectss of nutrition on unnatural behavior in other sectors

To supply different solutions for the hog farm industry at that place has been searched in other sectors. These sectors are the Equus caballus, the mink and the domestic fowl industry. This survey showed that the incorrect usage of nutrition and unnatural behavior are really common in these sectors every bit good.

Effectss of nutrition on the tail biting behavior
Feeding sites and feeding systems appear to impact the tail biting by swine ‘s. The lesser topographic points there are with nutrient, the more likely tail biting occurs. Besides mechanical feeding systems have a higher opportunity of doing tail-biting so when fed by manus. Beside these two topics the bound of the nutrient, the assorted weight ratios, competition among swine ‘s and the form of the nutrient besides plays a function. For many research workers it is non clear whether wet nutrient is better than palettes. However, the research workers would hold that the form of the nutrient has consequence on the tail seize with teething behavior. Further literature research has besides shown that assorted proteins and amino acids have a positive consequence on the behavior of the hog. With a low degree

of lysine and tryptophan in the diet the hog tail behavior additions. Besides proteins and aminic acids, the mineral Mg besides gives an inauspicious consequence when this has a low degree in the nutrition. Research has demonstrated that low quality fat causes tummy and enteric jobs in hogs. This in bend would do crossness to the hogs and can take to chase biting. Besides fat there has besides been looked at the vitamins in the nutrient. Much research is still non done but what is known is that vitamin C can supply opposition to infection and emphasis. Because emphasis is a common cause of tail biting, vitamin C can assist to cut down tail biting. There has besides been looked at the fibre content of the nutrient. If the fibre content is to moo this may ensue in a feeling of hungriness. The feeling of hungriness may so ensue in crossness, restlessness and eventually in tail biting.

Decision

The decision of this research is that nutrition does so hold an consequence on the behavior of swine ‘s. Many factors can assist in handling the unnatural behavior of swine ‘s, particularly the tail seize with teething behaviors. Not merely the form of the nutrient but besides the figure of nutrient topographic points, the ingredients and the nutritionary addendums appear to hold an consequence on tail biting.

This study is hence an penetration to the possibilities that offers nutrient for bettering the public assistance of the hog production, cut downing the economic harm and the jobs for the hog husbandmans. Give the jobs environing tail biting in 2009, the Netherlands is non yet ready for a entire prohibition on tail moorage.

1. Inleiding

Voor de opleiding Dier- nut Gezondheidzorg aan de Christelijke Agrarische Hogeschool Te Dronten werd er naar een scriptieonderwerp gezocht. Na verschillende onderwerpen Te hebben bekeken is er gekozen om Te kijken naar effecten new wave voeding op staartbijten bij productievarkens. Er is hierbij de volgende hoofdvraag gesteld:

Wat zijn de effecten van voeding op het staartbijt gedrag new wave productievarkens en hoe zouden voedingssupplementen en bestanddelen een consequence kunnen hebben op het staartbijt gedrag?

De twee doelgroepen waarvoor dot resonance geschreven is zijn de varkenshouders en de overheid. Dit omdat de overheid meer onderzoek wil naar alternatieven voor het couperen van de staarten bij de varkens. Het couperen new wave de staarten gebeurd voornamelijk in bedrijven waar veel problemen zijn op het gebied van staartbijten. Voor veel varkenshouders is heated couperen van staarten ook het enige werkende middel tegen staartbijten. Volgens de varkenshouders zijn dan de staarten minder interessant dan wanneer de staarten er nog helemaal aanzitten.

Het doel new wave dot onderzoek is dan ook om Te bekijken welke rol voeding kan spelen en welke alternatieve bruikbaar zijn in de praktijk, om zo een oplossing te bieden voor onder andere de veehouder ( people ) , de economie ( net income ) en het welzijn Te verbeteren new wave het varken digital audiotape gehouden word voor de productie ( planet ) .

Om Te zorgen digital audiotape Er niet afgedwaald word new wave het onderwerp is er een afbakening gemaakt. Dit houdt in digital audiotape Er alleen gekeken is naar onderwerpen dice Te maken hebben met voeding en niet naar verrijkingsmateriaal en andere gerelateerde aspecten die tot nu toe onderzocht zijn.

Om een beeld Te krijgen new wave de varkenshouderij anno 2009 is er in hoofdstuk twee een omschrijving gegeven van de varkenshouderij en het staart couperen. In hoofdstuk drie worden de problemen omschreven die er op dot minute zijn in de varkenshouderij met een excess paragraaf over heated staartbijten. In deze paragraaf wordt beschreven waarom varkens gaan staartbijten, hoe groot het probleem is in de varkenshouderij en wat de gevolgen zijn van het staartbijten. In hoofdstuk vier wordt er bekeken welke voeding er op dot minute wordt gegeven aan het productievarken en welke voeding en voedingssupplementen wettelijk zijn toegestaan. In hoofdstuk vijf is er onderzocht welke effecten voeding heeft op gedragsproblemen in andere sectoren ( paarden- , nertsen en de pluimveesector ) . En in hoofdstuk omega is er een samenvatting gemaakt new wave de bekende voedingsmiddelen dice een consequence kunnen hebben op het staartbijt gedrag. In heated laatste hoofdstuk wordt Er gediscussieerd over de mogelijkheden en welke bruikbaar zijn voor de praktijk. Als laatste word Er een conclusie gevormd.

2. De Varkenshouderij

In de 25 landen dice de Europese Unie omvat worden jaarlijks meer dan 150 miljoen varkens geslacht. In Nederland alleen Al waren in 2006 ongeveer elf miljoen varkens geproduceerd. Nederland is hierbij een new wave de grootste producenten in Europa. Naast Nederland behoren ook Duitsland, Spanje, Frankrijk en Denemarken tot de grootste producten in de varkenssector ( EFSA, 2006 ) .

De varkenshouderij bestaat uit verschillende takken. Dit zijn fokbedrijven, vermeerderingsbedrijven, opfokbedrijven en de vleesvarkensbedrijven. De fokbedrijven staan aan het begin van de keten. Hierna kunnen de varkens naar een vermeerderingsbedrijf, een opfokbedrijf of een vleesvarkenbedrijf worden gebracht. Op de fokbedrijven worden de zeugen ( vrouwelijke dieren ) en de beren ( mannelijke dieren ) gefokt. De meeste vrouwelijke dieren worden ingezet ALSs fokzeugen of worden naar een vermeerderingsbedrijf gebracht wanneer het fokbedrijf geen capaciteit meer heeft of ALSs het fokbedrijf een afname contract heeft met het vermeerderingsbedrijf. De mannelijke varkens ( beren ) worden gebruikt ALSs fokberen, maar deze worden vaker naar een vleesvarkensbedrijf gebracht dan zeugen. Op een leeftijd new wave twee weken worden de mannelijke dieren gecastreerd, hierna worden zij borgen genoemd. Het castreren gebeurd om latere geur bij het braden Te voorkomen ( Fokkinga, 2004 ) . Nadat de varkens vanaf hebdomad vier tot en met hebdomad tien op een biggen- of speenafdeling zijn gehuisvest, worden ze in hebdomad tien verplaatst naar een vleesvarkensafdeling of een vleesvarkensbedrijf. Deze varkens wegen dan ongeveer 25 kg en zullen op de vleesvarkensafdeling blijven tot zij een gewicht new wave 100 tot 125 kg hebben bereikt. Hierna worden ze geslacht ( Fokkinga, 2004 ) .

Voor de huisvesting new wave de varkens gelden minimale wettelijke eisen. Deze zijn in Nederland ruimer dan de Europese regels voorschrijven. Deze wettelijke eisen zijn vastgelegd in de hoeveelheid vloeroppervlakte per dier. Voor de varkens geldt dan een afmeting die afhankelijk is van hun gewicht. Bij vleesvarkens, geldt een eis digital audiotape Er op 50 vierkante metre niet meer dan 50 varkens mogen liggen new wave 100 kg. Hiernaast is bepaald digital audiotape de vloeren voor minimaal 60 % new wave het totale oppervlak dicht moeten zijn [ 1 ] . Een voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 2.1.

Uit verder onderzoek blijkt digital audiotape in Nederland de vleesvarkens voor 83 procent gehouden worden op gedeeltelijke roostervloer, zie Tabel 2.1

Tabel 2.1 Verdeling new wave huisvestiging onder gespeende nut vleesvarkens in Europese landen ( x1000 ) [ 3 ]

Voor de varkenshouderij is heated nu Al verplicht om alle biggen nut vleesvarkens in groepsverband Te huisvesten. Voor de fokzeugen geldt dot echter nog niet maar vanaf 2013 zal dot wel moeten gaan gebeuren. De enige uitzondering dice hier gemaakt zal worden zijn de dagen rondom het insemineren en wanneer de varkens moeten werpen. De dagen rondom het insemineren mogen zeugen in een box gehuisvest worden.

Zeugen dice biggen hebben worden gehuisvest in een kraamhok ( zie Figuur 2.2 ) . De fokzeugen worden in een kraamhok gehuisvest omdat de kans bestaat digital audiotape de zeugen op de biggen gaan liggen [ 4 ] . Veel Nederlandse bedrijven zijn al overgeschakeld naar groepshuisvesting voor zeugen. Diverse vormen worden hierbij gebruikt. Soms liggen de zeugen in groepen new wave 100 nut soms geeft de varkenshouder de voorkeur aan kleinere groepen. Een voorbeeld van een zeugenstal is te zien in Figuur 2.3.

Naast het castreren digital audiotape op een leeftijd new wave twee weken gebeurd worden de staarten uit voorzorg ook gecoupeerd. De staarten worden gecoupeerd om de kans op staartbijten in een subsequently bowl te voorkomen. In de volgende paragraaf zal Er verder op heated staart couperen worden ingegaan.

2.1 Staart Couperen

Couperen betekend het ( operatief ) verwijderen new wave uitstekende lichaamsdelen bij een dier zoals de staart of de oren [ 8 ] . De rede waarom de staarten of de oren worden gecoupeerd hangt veelal af new wave het diersoort. Soms worden de staarten of oren gecoupeerd om medische redenen, praktische redenen of cosmetische redenen. Ook in het land waar de dieren zich bevinden heeft consequence of de dieren gecoupeerd mogen worden of niet. Als work forces kijkt naar het couperen bij varkens zijn er drie landen waar het couperen van de staarten verboden is. Finland, Zweden en Litouwen ( EFSA, 2007 ) . Het aantal varkens die in Nederland gecoupeerd worden is tot op heden niet exact berekend, maar heated per centum zal dicht bij de 100 % liggen ( EFSA, 2007 ) . Dit is mede doordat staartbijten op landbouwbedrijven toeneemt ALSs gevolg van het intensiever worden new wave de varkenshouderij. Ook de generalisatie van roostervloeren zou een consequence gehad kunnen hebben aan het hoge per centum gecoupeerde varkens ( EFSA, 2007 ) .

In Nederland staan de ingrepen dice uitgevoerd mogen worden bij varkens beschreven in de Gezondheids- nut WelzijnsWet voor Dieren [ 9 ] . Deze moisture is in 1992 aangenomen door heated ministerie new wave Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV ) met ALSs doel om aantasting new wave het dierenwelzijn zo Klein mogelijk te houden. Uitgangspunt new wave deze moisture is dat Er geen handelingen met dieren verricht mogen worden, tenzij in de wet staat dat dot wel mag. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is een ‘kaderwet ‘ . Dat betekent digital audiotape de wet een soort raamwerk geeft waarbinnen de uiteindelijke regels vastgesteld worden aan de manus new waves Algemene Maatregelen new wave Bestuur ( AmvB ‘s ) of Ministeriele regelingen. Het voordeel new wave een kaderwet is dat bij nieuwe ontwikkelingen de wet niet hoeft Te worden gewijzigd. In 1996 is hierdoor heated Ingrepenbesluit ontstaan. In dot besluit staat een artikel waarin het verrichten van lichamelijke ingrepen bij een dier, waarbij een deel of delen new wave het lichaam wordt of worden verwijderd of beschadigd verboden is. Echter, zijn er een aantal uitzonderingen op deze regel. Een van de ingrepen dice wel is toegestaan staat ALSs volgt omschreven: ‘Het verwijderen van een deel new wave de staart bij biggen tot de leeftijd van vier dagen, indien blijkt digital audiotape zich op heated bedrijf staartverwondingen bij andere varkens voordoen wanneer de ingreep niet is toegepast. ‘ [ 10 ] Deze ingreep aan het varken is de laatste jaren steeds vaker een Irish pound new wave discussie. Het opkomende besef new wave de intrinsieke waarde new wave het dier heeft ertoe geleid digital audiotape work forces is gaan nadenken over de manier waarop er met dieren wordt omgegaan. Ook de overheid is gaan nadenken of heated couperen van de staarten van de varkens wel daadwerkelijk nodig is, maar ook welke rol voeding bij dot geheel kan spelen.

Hieronder wordt het bevuilen van het Eigen nest verstaan. Varkens zijn new wave nature schone wezens, maar bij gebrek aan welzijn kan het zijn digital audiotape de varkens gedragingen gaan ontwikkelen zoals abnormaal mestgedrag.

Oorbijten

Oorbijten is meer recent gevonden in verschillende varkensbedrijven. In heated bijzonder bij bedrijven waar vroeg gespeend wordt ( English et al. , 1988 ) . In een slachthuis bleek digital audiotape er 12,2 procent new wave de varkens, oude of recente wonden aan de oren hadden ( English et al. , 1988 ) . Op een varkensbedrijf bleek dot 22,7 procent Te zijn. Ook was er gekeken of Er een hogere mark was tussen de verschillende geslachten ( beren/borgen en zeugen ) . Dit bleek echter niet het geval Te zijn ( English et al. , 1988 ) . Na tien tot twaalf weken bleken de meeste wonden Al weer geheeld Te zijn. Bij oorbijten ziet work forces vooral digital audiotape de punten van het oor en bij de footing waar de wang het oor verbind gebeten wordt. Bij milde uitbraken is de schade minimaal en zijn de wonden over het algemeen snel genezen, maar in sommige gevallen is heated oor verloren. De economische effecten zijn gering, dot doordat het geen ernstige gevolgen heeft bij de slacht. De oorzaak new wave oorbijten is waarschijnlijk multifactorieel. Grote groepen vroeg gespeende varkens in een boodle en oninteressante omgeving lopen een groot risico, maar het is ook voorgekomen bij stro-verrijkte omgevingen en bij zowel natte ALSs droge voedersystemen. Daarnaast kunnen de beschadigingen ook het gevolg zijn new wave ontstekingen vanuit het oor zelf, ook wel oornecrose genoemd. Oornecrose kan het gevolg zijn new wave binnen gedrongen organismen zoals Streptococcen ( English et al. , 1988 ) .

Flankbijten

Flankwonden worden het meeste gezien in groepen tussen de zes en de twintig varkens en komt meestal voor tijdens de zomermaanden. De wonden worden niet vaker gezien bij mannelijke- , of bij vrouwelijke dieren ( English et al. , 1988 ) . Ook meer ernstige uitbraken new wave flankbijten zijn opgemerkt bij gecoupeerde varkens in stro systemen ( Smith et al. , 1990 ) en bij varkens tussen een gewicht new wave veertien tot veertig kg. De wond wordt meestal veroorzaakt door het zogenaamde ‘belly intruding ‘ . De plaats waar de wond ontstaat varieert van varken tot varken, maar is meestal te zien op de flank en bij de onderste ribbenkast. ‘Belly intruding ‘ of snuit wrijven wordt vaak gezien in hokken waar flankwonden zijn gesignaleerd. Dit incident lijkt veel op de melk stimulering dice vaak wordt gezien aan het begin van de lactatie bij de biggen. Vaak wordt dot geheel ook niet ALSs onaangenaam beschouwt en reageren de dieren pas ALSs er irritatie new wave de huid optreedt ( English et al. , 1988 ) . De huid wordt hierna dun en er ontstaat een wond. De wond ontwikkelt zich gaandeweg in ernst doormiddel new wave het snuit wrijven van andere varkens of het wing bijten.

Staartbijten

Staartbijten is een gedragsprobleem digital audiotape voorheen vooral voorkwam bij varkens die op het einde new wave Hun afmestperiode zaten, maar wat nu steeds vaker wordt gezien bij gespeende biggen. In heated bijzonder bij de dieren die gefokt zijn op cock vloeren ( English et al. , 1988 ) .

Deze gedragsproblemen zijn gemakkelijk Te zien en vertellen iets over heated mentale welzijn new wave de varkens. Echter, we weten niet of de dieren emotionele gevoelens op dezelfde manier ALSs mensen ervaren. Misschien heated belangrijkste om Te erkennen is dat deze abnormale gedragingen ons vertellen dat niet alles goed is in het houderijsysteem [ 11 ] . In dot resonance wordt er vooral gekeken naar het staartbijt gedrag, omdat Er oplossingen gevonden moeten worden zodat het couperen van de staarten van de varkens niet meer nodig is.

3.1 Staartbijten

Staartbijten geeft aan dat het welzijn new wave een varken niet goed is. Niet alleen new wave het new wave het varken digital audiotape bijt maar ook new wave het slachtoffer ( EFSA, 2007 ) .

Onder staartbijten bij varkens verstaan we dat sommige varkens de staart van hokgenoten door bijten beschadigen. Hierdoor wordt een groter of kleiner deel van de staart afgebeten. Het restant vormt een ideale ‘porte d’entree ‘ voor ziektekiemen ( Van den Berg, 1982 ) . ‘Porte d’entree ‘ wordt omschreven ALSs een unfastened wond, een poort, of een ingang. Een infectie aan de staart kan zich dan via deze ‘porte d’entree ‘ snel via het bloed of lymfe verspreiden. Dit gaat voornamelijk naar de longen maar ook naar andere delen new wave het lichaam ( Schroder-Petersen et al. , 2001 ) .

3.1.1 Reden tot staartbijten

Op de vraag waarom dieren op staarten new wave hokgenoten bijten is geen eenduidig antwoord op Te geven. De meest genoemde motivatie voor staartbijten is een natuurlijke behoefte ‘iets ‘ Te onderzoeken of mee Te spelen. Bij gebrek aan de juiste stimulerende omgeving wordt deze motivatie op de verkeerde objecten gericht, waaronder de staarten van hokgenoten ( Feddes et al. , 1993, Schroder-Petersen et al. , 2001 ) .

Een andere motivatie die naar voren komt bij staartbijten is een abnormale expressie new wave agressiviteit ( Hansen et al. , 1980 ) . Binnen een hok bestaat een hierarchie waarin de dieren een bepaalde rang hebben. Een stabiele hierarchie binnen een hok ontmoedigt staartbijten, maar een instabiele sociale ordening kan zorgen voor staartbijten ( Hansen et al. , 1980 ) .

Ondanks dat de werkelijke achterliggende motivatie voor staartbijten nog niet bekend is, is van een aantal externe factoren wel bekend dat deze de kans op heated ontstaan new wave staartbijten verhoogd. Belangrijke factor is heated gebrek aan stimulerende materialen in het hok ( Huey, 1996, Guise et al. , 1998 ) . Ook het klimaat in de stallen en het weer buiten de stallen is genoemd ALSs veroorzaker ( Driessen et al. , 2009 ) . Maar ook eiwitdeficienties, te hoge concentraties van schadelijke gassen of ziektekiemen kunnen staartbijten in de manus werken ( Driessen et al. , 2009 ) . Deze factoren zorgen ervoor digital audiotape de dieren zich minder prettig voelen wat lijdt tot rusteloosheid en emphasis ( Arey, 1991 ) . En dot leidt tot een verhoging new wave de gedragsactiviteit waardoor de kans op staartbijten toeneemt.

3.1.2 Gedrag en staartbijten

Het gedrag new wave de staartbijtende varkens is veelal besproken door auteurs. Van Putten ( 1968 ) stelt dat varkens die geen stro tot Hun beschikking hebben onrustig worden nut Hun kauwgedrag verleggen naar de staarten en oren van Hun hokgenoten. Blokkering new wave voeding is ook voorgesteld ALSs een oorzaak new wave stereotiep gedrag bij zeugen, hoewel staartbijten meestal niet beschouwd wordt ALSs een echte stereotypie ( EFSA, 2007 ) .

Veel auteurs zijn heated erover eens dat emphasis 10 grondslag ligt aan de ontwikkeling van staartbijtgedrag. Dit is deels gebaseerd op waarnemingen bij onder andere overbevolking, slechte luchtkwaliteit, voedingsdeficienties en kale omgevingen ( Schroder-Petersen et al. , 2001, Moinard et al. , 2003 ) . Hiernaast kan staartbijten ook een aangeleerd proces zijn die verspreidt wordt via visuele communicatie. Scott et Al. ( 2006 ) geeft aan digital audiotape vanaf het minute digital audiotape een varken begint met staartbijten dat het fenomeen zich snel zal verspreiden. Niet alleen in het hok waar de dieren zich bevinden, maar het staartbijt gedrag zal zich ook in de andere hokken verspreiden binnen een stal ( Scott et al. , 2006 ) .

3.1.3 Incidentie new wave staartbijten

De incidentie new wave staartbijten in de Europese landen is geschat door verschillende methodes. De meest voorkomende is door de controle new wave staartbijten op karkassen in het slachthuis. Uit deze resultaten bleek digital audiotape bij ongeveer drie procent new wave de gecoupeerde varkens staartverwondingen werden gevonden. Bij ongecoupeerde slachtvarkens bleek dot per centum tussen de zes en de tien Te liggen ( Bracke, 2008 ) . Deze methode biedt het voordeel digital audiotape Er een eenvoudige en snelle controle gedaan kan worden new wave de dieren van veel bedrijven. Echter, onderschat deze methode de werkelijke prevalentie new wave staartbijten. Dit doordat varkens sterven of worden geeuthanaseerd op de boerderij ALSs de verwondingen erg zijn, of het resulteert in een gegeneraliseerde infectie. Dit betekent digital audiotape de infectie zich verspreidt door het gehele lichaam [ 12 ] . Verder kunnen andere varkens met lichte verwondingen aan hun staart genezen voor het slachten en worden onopgemerkt. Het blijkt ook dat bij modus operandi controles op de hygiene bij varkenshouderijen een lagere prevalentie wordt vastgelegd dan bij specifieke experimentele onderzoeken ( EFSA, 2007 ) .

3.1.4 Gevolgen new wave staartbijten

Behalve consequenties voor de gezondheid van het varken heeft staartbijten ook gevolgen voor de slachtkwaliteit doordat geinfecteerde delen van het varken worden afgekeurd ( EFSA, 2007 ) . Daarnaast worden ook de technische kengetallen door staartbijten beinvloed. In verschillende surveies zijn bij staartbijten groeivertragingen geconstateerd varierend new wave 33 tot 86 gm per dekagram ( England et al. , 1967, Elbers et al. , 1990, Van Dijk et al. , 1984 ) .

Een ongunstige invloed op de groei van gezonde hokgenoten schrijft work forces voornamelijk toe aan meer onrust in hokken met staartbijters. Recente schattingen new wave de economische schade door staartbijten voor de gehele sector bedraagt op jaarbasis zo’n half miljoen euro ( Zonderland et al. , 2002 ) .

Verder kan staartbijten zorgen voor minder voeropname van de varkens, paraluse, pyemie, sterfte, een verhoogde kans op secundaire infecties, abcessen en opklimmende infecties in het ruggenmerg ( Wallgrem et al. , 1996, Moinard et al. , 2003 ) . Naast deze symptomen kunnen ook de longen nut in mindere mate de nieren en andere delen new wave het lichaam geinfecteerd worden 10 gevolge new wave een pyemie ( Fraser et al. , 1990 ) .

Zoals in 3.1.1 al vermeld is blijkt voeding ook een grote rol Te spelen op het staartbijt gedrag. Welke voeding de varkens krijgen op dot minute is uitgewerkt in hoofdstuk vier.

4. Voeding in de varkenshouderij anno 2009

In dot hoofdstuk wordt er dieper op de voeding in de varkenshouderij ingegaan. Welke voeding krijgen de varkens en welke effecten hebben de ingredienten op de varkens.

4.1 Voedingsmanagement in de varkenshouderij

In de varkenshouderij krijgen de varkens verschillend voer aangeboden. De varkens kunnen twee keer per dekagram een portie voer krijgen wat vaak wordt gedaan met fokzeugen. De vleesvarkens daarentegen krijgen vaak ad libitum gevoerd [ 13 ] . Het voer bevat naast granen zoals tarwe, gerst en mais ook bijproducten van de humane voedingsmiddelenindustrie. De bijproducten zijn onder andere koek, muesli, brood en sojaschroot [ 14 ] .

Het voer wordt vaak gegeven in vorm new wave palettes ( krachtvoer ) . Dit voer wordt zo aangeleverd vanuit de veevoerfabriek. Hiernaast worden de varkens in grote varkensbedrijven steeds meer gevoerd met brijvoeding. Dit is een soort pablum wat bestaat uit vochtrijke bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze brijvoeding wordt onder andere tarwezetmeel, plantaardige olien en zuivelproducten verwerkt. Hiernaast wordt brijvoeding veelal aangeboden in troggen.

Naast de tarwe, koek en zuivelproducten worden Er ook eiwitten, aminozuren, fosfor, Ca, Mg, kalium, natrium, chloor, zwavel en vitaminen aan de voeding toegevoegd. Deze staan uitgewerkt in de volgende paragrafen.

4.1.1 Eiwitten en aminozuren

Eiwitten bestaan uit ketens van aan elkaar gekoppelde bouwstenen. Deze bouwstenen worden aminozuren genoemd ( Hoeve, 2004 ) . Aminozuren zijn Te onderscheiden in dainty groepen. Essentiele en niet-essentiele aminozuren. Essentiele aminozuren maakt het varken zelf niet aan en moeten dus aanwezig zijn in het voer. Niet-essentiele aminozuren maakt het varken zelf aan door andere aminozuren om Tes zetten naar de benodigde aminozuren. De essentiele aminozuren voor het varken zijn: lysine, methionine ( + cystine ) , threonine, tryptofaan, isoluencine, fenylalanine ( + tyrosine ) , valine, histidine, leucine en arginine. Cystine en tyrosine zijn niet-essentiele aminozuren, maar kunnen alleen gemaakt worden uit methionine en fenylalanine ( Hoeve, 2004 ) . Van de aminozuren lysine, methionine ( + cystine ) , threonine, tryptofaan en isoluencine ontstaan Er ALSs eerste tekorten. Dit heeft voor het varken dan meteen gevolgen voor de eiwitaanzet en de groei ( Hoeve, 2004 ) . Om te zorgen digital audiotape Er geen tekort ontstaat worden Er eisen gesteld aan de minimale hoeveelheden aminozuren in varkenvoeders. Toch is heated mogelijk digital audiotape Er tekorten door verschillende oorzaken ontstaan. Te denken valt aan technische mankementen, fouten bij menging new wave het voer en problemen bij het varken zelf ( psychisch of mentaal ) .

Het varken verteert aminozuren alleen aan het eind van de dunne darm. In de dikke darm vindt afbreking plaats van eiwitten door bacteriele fermentatie tot aminozuren, ammoniak en ureum. In de dikke darm worden geen aminozuren in het lichaam opgenomen.

Een overzicht van de geadviseerde gehaltes van de darmverteerbare aminozuren is te zien in Tabel 4.1. Tussen haakjes zijn de verhoudingen ( % ) ten opzichte van lysine weergegeven

Tabel 4.1: Geadviseerde gehaltes darmverteerbare aminozuren in G/EW [ 16 ]

Diercategorie

Gehalte aan darmverteerbaar aminozuur g/EW

Lysine

Methionine en Cystine?

Threonine

Tryptofaan

8-25 kilogram

9.1 ( 100 )

5.5 ( 60 )

5.4 ( 59 )

1.7 ( 19 )

25-45 kilogram

8.3 ( 100

4.9 ( 59 )

4.7 ( 57 )

( 1.6 ) ( 19 )

45-70 kilogram

7.1 ( 100 )

4.3 ( 60 )

4.2 ( 59 )

1.3 ( 19 )

70-110 kilogram

5.9 ( 100 )

3.6 ( 61 )

3.5 ( 60 )

1.1 ( 19 )

45-110 kilogram

6.7 ( 100 )

4.1 ( 61 )

4.0 ( 60 )

1.2 ( 19 )

Dragende zeugen

4.6 ( 100 )

2.9 ( 63 )

3.3 ( 72 )

0.7 ( 15 )

Lacterende zeugen

6.4 ( 100 )

3.2 ( 50 )

4.0 ( 63 )

1.1 ( 17 )

?Methionine dient minimaal 55 % new wave het totaal aan methionine + cystine Te zijn.

4.1.2 Mineralen en spoorelementen

In varkensvoeders zitten veel mineralen dice belangrijke functies vervullen in levensprocessen. Afhankelijk van de hoeveelheid waarin mineralen in voedermiddelen voorkomen en voor het dier nodig zijn, worden macro-elementen en micro-elementen ofwel spoorelementen onderscheiden. Beide elementen leveren een bijdrage aan de stofwisseling ( Hoeve, 2006 ) . Macro-elementen ( mineralen ) leveren daarnaast ook een bijdrage aan de structuur en opbouw new wave lichaamsweefsels. Het bepalen new wave de behoefte van een varken voor deze elementen is niet eenvoudig, dot omdat Er pas bij extreem lage of hoge mineralengehaltes verstoringen plaatsvinden ( Hoeve, 2006 ) . Daarnaast is de behoefte aan mineralen en spoorelementen afhankelijk van diverse factoren dice onder andere samenhangen met het dier ( fysiologische position, productieniveau ) en met het voer ( interacties tussen mineralen, spoorelementen en andere voercomponenten ) of het voersysteem.

Fosfor en Ca

Fosfor en Ca staan bekend ALSs belangrijke mineralen en behoren aanwezig Te zijn in de voeding. De belangrijkste functies en gebreksverschijnselen van Ca nut fosfor zijn beschreven in Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Belangrijkste functies en gebreksverschijnselen van Ca nut fosfor [ 17 ] .

Mineraal

Belangrijkste functies

Gebreksverschijnselen

Calcium / Fosfor

Botopbouw en gebit

Energiestofwisseling

Melkproductie

Onderdeel new wave lichaamseiwit en hormonen

Beengebreken

Verminderde voeropname en groei

In heated handboek digital audiotape is geschreven door Hoeve ( 2006 ) , staat digital audiotape vleesvarkens vaak een lagere gehalte aan fosfor en Ca binnen krijgen. Dit omdat de meeste vleesvarkens met een leeftijd new wave zes maanden worden geslacht en maximale botaanzet niet strikt noodzakelijk is. Voor de opfokzeugen en de beren is maximale botaanzet wel gewenst voor het ontwikkelen van goed beenwerk.

Magnesium, kalium, natrium, chloor en zwavel

De mineralen Mg, kalium, natrium, chloor en zwavel spelen een grote rol in de stofwisseling new wave een varken. De belangrijkste functies en gebrekverschijnselen staan beschreven in Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Belangrijkste functies en gebrekverschijnselen van Mg, kalium, natrium, chloor en zwavel [ 18 ]

Mineraal

Belangrijkste functies

Gebreksverschijnselen

Magnesium ( Mg )

Botopbouw

Zenuwstelsel – prikkeloverdracht

Prikkelbaar

Agressief

Beenzwakte

Verstoorde voortbeweging

Kalium ( K )

Transport door celmembraan

Waterhuishouding

Verminderde voeropname

Ruwe huid

Lusteloosheid

Natrium ( Na )

Waterhuishouding

Hartfunctie

Zenuwstelsel

Transport door celmembraan

Verminderde voeropname en groei

Verlaagde melkproductie

Uitdroging

Chloor ( Cl )

Waterhuishouding

Bouwstof new wave bloed

Transport door celmembraan

Verminderde voeropname en groei

Ruwe huid nut ruw haarkleed

Zwavel ( S )

Bouwstof voor aminozuren en enzymen

Bouwstof new wave haren en hoeven

Bouwstof new wave hormonen

Onbekend

De behoefte aan kalium en Mg wordt over het algemeen ruimschoots gedekt door de grondstoffen in het voer ( Hoeve, 2006 ) . Natrium en chloor voegt work forces in de vorm new wave zout aan het voer toe. Zwavel wordt volledig gedekt door de zwavelhoudende aminozuren methionine en crystine. Magnesium komt hiernaast voornamelijk in de vorm new wave carbonaat, silicaat, sulfaat en chloride voor.

Naast de mineralen hebben ook spoorelementen belangrijke functies en gebreksverschijnselen. Voor dot onderzoek is er in Tabel 4.5 beschreven welke spoorelementen zorgen voor problemen die gerelateerd zijn op voeding.

Tabel 4.5: Belangrijke functies en gebreksverschijnselen new wave de spoorelementen [ 19 ] .

Spoorelement

Belangrijke functies

Gebreksverschijnselen

Ijzer ( Fe )

Bloedhemoglobine

Zuurstoftransport

Verminderde voeropname en groei

Ruw haarkleed en ruwe huid

Moeizame ademhaling

Bloedarmoede/bleekheid

Zink ( Zn )

Opbouw new wave enzymen / hormonen

Skeletgroei

Spermaproductie

Huid en haar

Huidaandoeningen

Verminderde voeropname en groei

Verlengd werpproces

Meer doodgeboren biggen

Kleine tomen met zwakke biggen

Koper ( Cu )

Enzymsystemen

Voortplanting

Stofwisselingenzymen

Verminderde voeropname en groei

Beengebreken

Bloedarmoede

Kobalt ( Co )

Element new wave vitamine B12

Eiwit- nut vetstofwisseling

De behoefte aan spoorelementen is onder andere afhankelijk new wave de leeftijd en het productiestadium. In vele voeders wordt er een veiligheidsmarge in acht genomen zodat er aan de behoefte wordt voldaan.

Sommige elementen zoals koper en zink geeft work forces soms ver boven de behoefte voor een excess consequence op gezondheid en groei. Een overmaat aan spoorelementen kan toxische verschijnselen opwekken nut is nadelig voor het surroundings ( Hoeve, 2006 ) .

4.1.3 Vitamines

Vitamines zijn organische verbindingen dice noodzakelijk zijn voor allerlei levensprocessen. Vitamines worden ingedeeld in vetoplosbare vitamines ( A, D, E en K ) en wateroplosbare vitamines ( B, C, biotine, foliumzuur en carnitine ) . De vetoplosbare vitamines worden in de lever van het varken opgeslagen ( Hoeve, 2006 ) .

De opname van de vitamine en behoefte zijn afhankelijk van [ 20 ] :

* Diersoort nut leeftijd

* Huisvesting nut klimaat

* Voedersamenstelling

* Lichaamsreserves

* Ziekte nut emphasis

De belangrijkste functies en de gebreksverschijnselen van vitamines staan beschreven in Tabel 4.6.

Tabel 4.6: Belangrijkste functies en gebreksverschijnselen Vitaminen [ 21 ]

Vitamine

Belangrijke functies

Gebreksverschijnselen

Vitamine D3

Regeling new wave de voortplanting. Essentieel bij calcium- nut fosformetabolisme

Vruchtbaarheidsstoornissen. Verstoring van calcium- nut fosformetabolisme.

Zwakke en vervormde booten

Rachitis.

Vitamine B1

Regelt koolhydraat metabolisme.

Belangrijk voor de normale functie new wave zenuwen en hartspieren.

Achterliggende groei.

Slechte ontwikkeling

Zenuwaandoeningen

Gebrek aan eetlust

Vitamine B2

Belangrijk bij de eiwit, vet en de koolhydraat stofwisseling

Verandering new wave huid en slijmvliezen.

Maagdarmstoornissen

Vitamine B12

Noodzakelijk voor bloedvorming, groei en eiwitstofwisseling

Groeistoornissen, verminderde voerbenutting

Vitamine C

Verbeterd de weerstand van het lichaam tegen infecties en emphasis

Verhoogde gevoeligheid voor infecties.

Spontaan bloeden new wave slijmvliezen.

4.2 Wetgeving

De meeste eisen rondom diervoeders zijn geregeld door het Europees parlement. In Nederland staan deze regels uitgewerkt in de Regeling Diervoeders en het Besluit Diervoeders [ 22 ] .

In deze regeling staat beschreven wat wel en wat niet in diervoeder mag zitten. Dit verschilt per voersoort ( bijvoorbeeld ruwvoer, mengvoer en gemedicineerd voer ) . Ook verschilt het of de dieren worden gehouden voor consumptie of ALSs gezelschapsdier.

Voor dierlijke ingredienten zijn Er ook speciale regels of deze wel of niet in heated voer verwerkt mogen worden. Vismeel, bloedproducten en di- nut tricalciumfosfaat uit botten zijn wel toegestaan. Producten van runderen, slachtafval en huishoudelijke etensresten zijn verboden. Hierbij moet work forces denken aan vleesafval en bijvoorbeeld diermeel. Deze regels zijn ingesteld om de verspreiding new wave bepaalde dierziektes, zoals BSE, te voorkomen. Ook is geregeld welke eiwitten, additieven en andere middelen zoals mineralen toegevoegd mogen worden. In het verdere resonance is er rekening gehouden met deze Regeling Diervoeders waardoor de supplementen die genoemd worden subsequently in het resonance toegestaan zijn.

De toevoegingsmiddelen moeten ook aan bepaalde eisen voldoen. Deze staan allemaal beschreven in artikel 5 in de regeling diervoeders. De toevoegingsmiddelen moeten: [ 23 ]

* De eigenschappen new wave het diervoeder gunstig beinvloeden

* De eigenschappen new wave dierlijke producten gunstig beinvloeden

* Voldoen aan de voedingsbehoefte van de dieren

* De dierlijke productie, prestaties of welzijn gunstig beinvloeden, met name door in Te werken op de maag-en darmflora of op de verteerbaarheid new wave diervoeders. Of een coccidiostatische of histomonostatische werking te weeg brengen

5. Effecten van voeding op gedragsproblemen in andere sectoren

Ook in andere sectoren zijn gevallen bekend van staartbijten of gerelateerde gedragingen. Om te bekijken of voeding in deze sectoren ook een positief consequence heeft is er gezocht naar maatregelen dice Er in deze sectoren worden gebruikt.

5.1 Paardensector

De oorzaak voor abnormale gedragingen bij paarden ligt vooral naast de negatieve consequenties van onwetendheid bij de houders/verzorgers, bij de sociale isolatie, individuele huisvesting, gebrek aan beweging en de mismatch tussen fokdoel en het gebruik new wave de meeste paarden ( Leenstra et al. , 2007 ) . In de natuur grazen paarden twaalf tot zestien uur per etmaal en leggen daarbij vijf tot tien kilometre af. In de paardenhouderij krijgen paarden in gemiddeld twee maaltijden alle benodigde nutrienten binnen. Aan de aangeboren behoefte om graasbewegingen met de mond Te maken wordt zo niet in voldoende mate voldaan. Paarden zoeken andere mogelijkheden om aan deze behoefte Te voldoen wat veelal leidt tot het ontstaan new wave afwijkend gedrag nut stereotypieen. Een energierijk en vezelarm rantsoen staat ver af new wave het natuurlijke dieet new waves paarden digital audiotape erg vezelrijk is ( Leenstra et al. , 2007 ) .

Ook emphasis ( Luescher, 1991. , Houpt, 1981 ) , frustratie ( Kiley-Worthington, 1983. , Kusunose, 1992 ) en verveling ( Sambraus, 1985. , Waring, 1983 ) staat bij paarden aan de grondslag van abnormale gedragingen.

In heated resonance new wave Clegg ( 2007 ) wordt voeding ook ALSs een factor gezien wat stereotiep gedrag kan veroorzaken. Hier geven ze aan digital audiotape Er gesuggereerd kan worden digital audiotape kleine porties van geconcentreerd voer een hogere significantie geeft op abnormale gedragingen. Daarnaast is naar voren gekomen dat paarden dice meer tijd besteden aan het eten van voer minder stereotiep gedrag veroorzaakt ( McBride, 2009 ) .

Wat veel paardenliefhebbers ook doen is heated inschakelen new wave een homeopaat. Veel producten zoals Pevital Bach Bloesem worden gebruikt om dieren rustiger Te maken en worden veelal gebruikt bij paarden dice gedragsproblemen hebben. Homeopathie is een alternatieve geneeswijze dice gebaseerd is op ideeen new wave Samuel Hahnemann [ 24 ] . Homeopathische geneesmiddelen hoeven ook niet geregistreerd Te worden, maar of deze middelen ook geschikt zijn voor landbouwhuisdieren dice geproduceerd worden voor het vlees is niet duidelijk.

5.2 Nertsensector

In 1987 bleken Er twee soorten abnormale gedragingen aanwezig Te zijn op vijf Nederlandse nertsenhouderijen ( Jonge, 1987 ) . Onder deze gedragingen viel ook staartbijten. Voordat de lente begon hadden 17.9 procent new wave de vrouwelijke dieren en 10.2 procent new wave de mannelijke dieren een beschadigde staart beschrijft Jonge ( 1987 ) . Wat deze per centums in 2009 zijn is niet bekend, maar de procenten zullen iets lager zijn omdat Er veel veranderingen zijn doorgevoerd voor het welzijn new wave de nertsen in fokkerijen in Nederland.

Ook Leenstra et Al. geeft in 2007 aan digital audiotape Er verschillende gedragsafwijkingen zijn in de nertsenhouderij. Naast staartbijten zijn Er ook peg andere stereotypieen gevonden dice een directe relatie hebben met huisvesting ( individueel, sociale aspecten ) en direction ( spenen en voerniveau ) .

De nerts is een moeizaam Te domesticeren soort. Er zijn foklijnen dice speciaal geselecteerd zijn op tamheid, minder angst en agressie naar de mens toe, maar dergelijke selectie bleek niet erg effectief. Tegelijkertijd wordt door de toenemende schaalvergroting het contact met de mensen minder frequent en zal de nerts angstig en agressief blijven ( Leenstra et al. , 2007 ) . De voeropname is ook in deze sector new wave groot belang. In de winterperiode worden de dieren beperkt gevoerd om ze weer in een gewenste conditie Te krijgen voor de volgende reproductie fase. De voedselbeperking verschilt in duur nut in per centum sterk tussen de verschillende bedrijven, maar een beperking van 30 % 10 opzichte new wave ad libitum opname is niet ongewoon ( Leenstra et al. , 2007 ) .

5.3 Pluimveesector

In heated handboek new wave de pluimveehouderij ( 2004 ) staat beschreven digital audiotape voeding een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling new wave verenpikken en kannibalisme. Verder geeft heated boek aan digital audiotape verenpikken geen agressief gedrag is maar voort komt uit de motivatie om Te scharrelen en Te pikken in heated strooisel. Deze activiteiten hangen cyberspace ALSs bij het varken dus rain trees met het zoeken ( foerageren ) naar voedsel. Als het strooisel niet aanwezig of new wave onvoldoende kwaliteit is, richt de kip haar pikgedrag op de veren van haar soortgenoten. Het handboek geeft aan digital audiotape bij het verkrijgen new wave korrels kippen meer verenpikken dan bij het krijgen new wave meel. Waarschijnlijk is dit omdat de kip bij meel vaker moet pikken voor dezelfde hoeveelheid voer, waardoor zij meer tijd aan de voeropname kan besteden. Verenpikken gaat vaak ook gespaard met heated opeten van de donsveren en wordt wellicht versterkt door een tekort in heated voer of een behoefte aan vulling van heated maag-darmkanaal. Voeten ( 2000 ) gaf ook in zijn boek aan digital audiotape het zeker een aanbeveling is om kippen geregeld gemengd graan Te geven. Dit zodat de kippen bezig blijven. Ook een pak los stro of boerenkoolstronken kunnen dot eveneens bewerkstelligen.

Bij kannibalisme wordt bloed en vlees van soortgenoten geconsumeerd. Kannibalisme zou kunnen samenhangen met een tekort aan eiwit ( Hoeve, 2004 ) . Er zijn aanwijzingen digital audiotape een hoger eiwitgehalte of een aangepast aminozuurpatroon in het voer leidt tot minder problemen met kannibalisme en minder veerschade, maar de onderzoeksresultaten zijn niet eenduidig zoals Hoeve in zijn boek aangeeft.

Ook Leenstra ( 2007 ) geeft aan digital audiotape verenpikken ontstaat door een aantal factoren. Hij noemt aanleg, opfokcondities ( groepsgrootte, moederloze opfok, groepsstabiliteit ) , houderijcondities ( klimaat, uitloop, koppelgrootte ) en onder andere de samenstelling en vorm new wave het voer ALSs mogelijke factoren voor verenpikken. Vleeskuikenouderdieren worden sterk beperkt in Hun voer en drinkgedrag om niet te snel Te groeien en Te vervetten. De voerbeperking die wordt toegepast kan oplopen tot 40 % new wave wat ze zouden willen eten. Door de intensieve selectie new wave vleeskuikenouderdieren op groei hebben deze dieren een grote eetlust en bij voerbeperking dus ook honger. Dit zorgt al voor de nodige frustratie en pikgedrag van de dieren.

6. Effecten van voeding op het staartbijt gedrag new wave varkens

Over heated consequence new wave voeding op het staartbijt gedrag new wave varkens zijn de meningen van onderzoekers verdeeld. Sommige onderzoekers ( Barnikol, 1978. , Dalrymple, 1978 ) wijzen op de mogelijkheid digital audiotape een tekort aan biologische waardevolle eiwitten in de voeding een rol kan spelen bij het ontstaan new wave staartbijten. Echter, Ewbank ( 1973 ) zig in zijn onderzoek geen verhoogde aantal staartbijt gedragingen new wave de varkens wanneer deze voer kregen met een laag eiwitgehalte. Een andere onderzoeker, Zonderland ( 2003 ) , denkt digital audiotape door toevoegingen new wave excess vitamine en mineralen de weerstand van het varken verbeterd en hierdoor staartbijten verminderd wordt. In heated nieuwe resonance new wave Taylor ( 2009 ) wordt er ook gekeken wat foerageren kan betekenen voor het staartbijtgedrag. In dot resonance wordt vermeld digital audiotape varkens in het wild foerageren om een optimale voeding Te verkrijgen, maar Er is bewijs dat bij in gevangenschap gehouden varkens foerageren ook twee andere functies heeft. Foerageren of verkeerd foerageren ( ontdekken en bijten aan staarten ) komt ook voor wanneer er meer voedsel nodig is ( gebrek aan verzadiging ) of het verkrijgen new wave een specifieke balans aan voedingstoffen ( Jensen et al. , 1993 ) .

In dot hoofdstuk worden verschillende aspecten new wave voeding bekeken om zo een overzicht Te geven welke rol voeding nou precies speelt bij staartbijten.

6.1 Voederplaatsen en voedersystemen

In een epidemiologische studie new wave 60 Belgische bedrijven gaf Smulders et Al. ( 2008 ) een important consequence new wave het aantal plaatsen per varken aan. Er werd gesuggereerd digital audiotape de frustratie van voeding ALSs gevolg van beperkte toegang op Lange termijn schadelijke effecten op het gedrag had. Ook Rushen ( 1985 ) gaf aan digital audiotape wanneer voeding Te lang op zich liet wachten varkens een ongewenst oraal gedrag gingen uitvoeren. Dit heeft mede ALSs oorzaak doordat varkens de tijd waarop er gevoerd gaat worden kunnen inschatten ( Terlouw et al. , 1993 ) . Wanneer de voedertijden veranderen kunnen de varkens gefrustreerd raken. Paul et al. , ( 2007 ) gaf ook aan digital audiotape varkens eerder gefrustreerd worden wanneer Er problemen ontstaan met heated voer nut of de watervoorziening.

Nog twee andere onderzoekers ( Chambers et al. , 1995, Moinard et al. , 2003 ) constateerde digital audiotape staartbijten minder werd wanneer work forces handmatig de varkens voerde dan wanneer work forces gebruikt maakte new wave machines. Ook blijkt het digital audiotape varkens die handmatig gevoerd worden minder kans hebben om zonder voer Te zitten dan bij varkens die via een geautomatiseerd systeem worden gevoerd ( Taylor et al. , 2009 ) . Varkens blijken ook toleranter Te zijn voor afwisseling in voer nut verlate voedingen. Echter, in een onderzoek digital audiotape eerder is uitgevoerd bleek digital audiotape onvoorspelbare voertijden juist emphasis ging veroorzaken en hierdoor staartbijten ontstaat.

6.2 Beperking voeding en concurrentie

Beperkte voeding verhoogt de concurrentie voor varkens vanwege de beperkte hoeveelheid voer digital audiotape aanwezig is of het beperkte aantal voederplaatsen. Beide kunnen de concurrentie zo beinvloeden digital audiotape staartbijten ontstaat Er zijn geen experimentele vergelijkingen new wave staartbijten bij varkens onder verschillende niveaus new wave diervoeder beperking gevonden. McIntyre et Al. ( 2002 ) had wel gebruik gemaakt new wave een kunstmatige staart met of zonder bloed, maar kon niet aantonen digital audiotape een dagelijkse vermindering new wave energie inname grote effecten heeft op heated kauwgedrag of op de attractie van bloed. Ook uit een Britse enquete bleek een hoger niveau new wave staartbijten te zijn op bedrijven met beperkte in plaats van ad libitum gevoerde varkens ( Guise et al. , 1998 ) . Dit was bekeken bij varkens die een hoger niveau new wave voeding in de trog hadden en de vloergevoerde varkens in vergelijking met de varkens die gevoerd werden via enkele of dubbele voerbakken. In tegenstelling, een subsequently Brits onderzoek vond geen verschil in prevalentie tussen staartbijten van varkens van boerderijen dice beperkte voeding kregen of ad libitum ( Hunter et al. , 2001 )

Geers gaf in 1985 aan digital audiotape hoe makkelijker varkens toegang hadden tot Hun voedsel, hoe hoger de voeropname was en hoe laager de incidentie van staartbijten bleek Te zijn. Hiernaast geeft Sambraus et Al. ( 1992 ) aan digital audiotape varkens dice in een concurrerende situatie zitten meer kans hadden om vanuit de flank aangevallen Te worden en wat leidt tot staartbijten. Concurrentie voor het voer zorgt ook voor gewicht variatie in een hok. Dit zorgt er weer voor digital audiotape alleen de zwaarste varkens bij de trog kunnen komen en de lichtere varkens geen mogelijkheid hebben om zich een weg naar de trog Te vechten. Dit zal dan weer Leiden tot meer staartbijten door de varkens dice geen toegang hebben tot de voederplaats.

6.3 Vorm new wave het voer

Er is wel geopperd digital audiotape de vorm waarin het voer wordt verstrekt een risicofactor kan zijn voor staartbijten, maar gepubliceerde resultaten zijn tegenstrijdig. Een verslag ( Putten, 1969 ) vermeld dat droog voer een mogelijke oorzaak is van staartbijten, maar verzuimde om dot experimenteel aan te tonen. Hiernaast geven enquetegegevens aan dat Er een hoger niveau new wave staartbijten is bij varkens die brijvoer krijgen dan bij de varkens die op pellets staan ( Guise et al. , 1998 ) . Hiernaast blijkt juist digital audiotape uit het onderzoek new wave Smulders et Al. ( 2007 ) het tegenovergestelde gevonden is. Brijvoeding zou hier minder staartbijten veroorzaken dan palettes. Als verklaring gaf Smulders et Al. dat brijvoeding de stofconcentratie beperkt. Stof kan resulteren in irritatie new wave het ademhalingsstelsel en leiden tot rusteloosheid. Bij het gebruik new wave brijvoeding kwam ook naar voren dat de behoefte om Te onderzoeken voor het varken niet voldoende word bevredigd ( Stubbe, 2000 ) . Uit heated onderzoek new wave Hunter et Al. ( 2001 ) en Moinard et Al. ( 2003 ) kwam ook naar voren digital audiotape varkens die op palettes staan een hogere incidentie new wave staartbijten hebben dan de varkens die meel krijgen.

6.4 Voedingssupplementen en bestanddelen

Naast de manier waarop voeding wordt verstrekt aan varkens zouden ook voedingssupplementen en bestanddelen een rol kunnen spelen bij staartbijten.

Bij zes bedrijven met staartbijt problemen bleek een verandering new wave eiwitten ( plantaardig naar dierlijk ) en excess mineralen aan het voer een duidelijke verbetering binnen een paar dagen Te geven ( Barnikol, 1978 )

6.4.1 Eiwitten en aminozuren

Varkenshouders geven steeds meer aan digital audiotape Er meer kans is op staatbijt gevallen met heated huidige Verenigd Koninkrijk voer dan met een voer waarin meer eiwitten zijn toegestaan ( Taylor et al. , 2009 ) . Hieruit komt al naar voren dat eiwitten een consequence kunnen hebben op het staartbijt gedrag. Barnikol gaf in 1978 Al aan digital audiotape een verandering in heated eiwittenpatroon een duidelijke verbetering liet zien bij varkens die een gebeten staart hadden. Barnikol veranderde de plantaardige eiwitten naar dierlijke eiwitten waarmee hij dus goede resultaten kreeg. Maar helaas zoals in hoofdstuk drie is beschreven blijkt diermeel, beendermeel en antimicrobiele groeibevorderaars verboden Te zijn om toe Te voegen aan diervoeders. Dit in heated kader new wave specifieke maatregelen ter bescherming tegen gekkekoeienziekte ( BSE ) . En dot zou een mogelijke footing zijn voor de toenemende gevallen van staartbijten na 1991. Naast heated diermeel en het beendermeel zou work forces ook haringmeel kunnen gebruiken, dot blijkt echter wel toegestaan Te zijn ( zie hoofdstuk drie ) .

Zonderland ( 2003 ) geeft in zijn onderzoek aan digital audiotape Er wellicht bij de omschakeling new wave speenvoer naar opfokvoer een excess stressfactor ontstaat wat wellicht een aanleiding kan zijn voor staartbijten. Tijdens deze voeromschakeling kan Er tijdelijk een tekort ontstaan aan belangrijke eiwitten. Dit is zeker het geval bij biggen dice een zeer snelle groei hebben. Barnikol ( 1987 ) en Dalrymple ( 1978 ) gaven eerder al aan digital audiotape een tekort aan eiwitten in het voer kan leiden tot staartbijten. Het per centum eiwitten in het voer bij Zonderland ( 2003 ) gaf echter geen afwijkende waardes aan bij het opfokvoer en het speenvoer. Daarnaast constateerden hij geen verval in de dagelijkse voeropname tijdens of vlak na de voeromschakeling.

Zoals hierboven is vermeld blijkt digital audiotape voer met een laag eiwit gehalte kan zorgen voor uitbraken new wave staartbijten, ook is er in het bloed new wave staartbijtende varkens een laag niveau new wave eiwitten en aminozuren gevonden. ( Holmgren et al, 2004 ) . Het toevoegen new wave eiwitten bleek echter een positief consequence Te hebben op het staartbijtgedrag. In heated EFSA resonance ( 2007 ) bleek digital audiotape bij zes bedrijven met staartbijtproblemen een duidelijke verbetering werd gezien nadat dierlijke eiwitten en mineralen aan het voer werden toegevoegd. Ook was er een duidelijke verbetering wanneer work forces het voer aanvulde met verschillende belangrijke essentiele aminozuren zoals lysine, methionine, threonine nut tryptofaan.

In heated resonance new wave Taylor et Al. ( 2009 ) wordt Er een opmerking gemaakt over lysine. Bij een onderzoek met vleesvarkens ( gewichten tussen de 30 en de 102 kg ) werd er onderzocht of lysine een consequence had op heated staartbijt gedrag. Dit bleek het geval Te zijn. Bij de eerste proef kregen de vleesvarkens allemaal een gelijk aantal gm lysine aan Hun voer toegevoegd. Dit bleek een verhoogd consequence new wave staartbijt gedragingen Te geven. Bij de tweede proef kregen de vleesvarkens een aantal gm lysine aangeboden digital audiotape bij Hun gewicht paste en hierbij ontstonden Er minder staarten die aangebeten waren.

Waar sommige auteurs positieve effecten vonden zoals een verlaagd plasma hydrocortisone ( Koopmans et al. , 2002 ) , verminderde activiteit ( McIntyre et al. , 2002 ) , een betere dagelijkse gewichtstoename, voedering efficientie ( Seve et al. , 1991 ) en verminderde agressieve gedragingen ( Li et al. , 2006 ) vonden andere onderzoekers geen significante verschillen in gedrag ( Meunier-Salaun et al. , 1991, Koopmans et al. , 2002 ) .

McIntyre et Al. ( 2002 ) vond ook een verhoogde kauwactiviteit op een staart dice met bloed doordrenkt was wanneer work forces de varkens een voeding gaven met een laag tryptofaan niveau. Tryptofaan staat bekend ALSs een aminozuur digital audiotape het gedrag kan beinvloeden. In mensen kan het ook een rol spelen in de ontwikkeling new wave depressies ( Riedel et al. , 2002 ) . Uit de omvang van de vele artikelen die gevonden zijn new wave onderzoekers die tryptofaan hebben onderzocht blijkt digital audiotape de volledige effecten van tryptofaan in de voeding nog niet 100 procent duidelijk zijn. Wel kan aangenomen worden digital audiotape Tryptofaan een consequence kan hebben op het staartbijt gedrag door het verlagen new wave de behoefte aan foerageergedrag en ervoor Te zorgen digital audiotape de varkens zich rustiger gaan gedragen.

6.4.2 Mineralen

Minerale tekortkomingen of onevenwichtigheden zijn vaak in verband gebracht met staartbijt uitbraken. Hoewel varkens ongeveer 0,2 procent zout in de voeding nodig hebben, voor een maximale gewichtstoename, is de voeding vaak voorzien new wave 0,5 procent zout. Het is gesuggereerd digital audiotape een stijging tot 0,75 of 1 procent het aantal staartbijt gevallen kan verminderen ( Fritschen et al. , 1983. ) . In een experimenteel theoretical account digital audiotape gebruik maakte new wave een kunstmatige staart met of zonder bloed, is aangetoond digital audiotape na vier weken met een minerale deficient dieet er een grotere kans was op staartbijten op de met bloed bedekte staart ( Fraser, 1987 ) . In dot dieet zat weinig gejodeerd zout, dicalciumfosfaat, kalksteen, ijzer, zink, mangaan, koper en Se. Ook had Fraser ( 1987 ) een dieet onderzocht met geen gejodeerd zout en dot leverde een verhoogde respons op naar de met bloed bedekte staarten. Met het weglaten new wave andere minerale supplementen zoals dicalciumfosfaat, limstone, ijzer, zink, mangaan, koper en Se kwam work forces tot een veel kleinere en niet-significante verandering in heated gedrag new wave de varkens.

Barnikol ( 1978 ) gaf ook een suggestie voor een verstoorde Ca – fosfor ratio bij varkens dice in hokken gehuisvest waren waar staart gebeten werd. Andere experimentele gegevens hierover zijn helaas niet gevonden. Wel zijn Er bewijzen gevonden digital audiotape bij varkens die staartbijt gedrag vertoonde een laager waarde new wave Mg in het bloed aanwezig was da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *