Inleiding

‘.. Het zand stuift op, paardenbenen gaan voort, de Amishman ploegt zijn land. Zes forse paarden trekken de ploeg. De adult male zweet net zo difficult ALSs zijn paarden. Ook hem kost het Al zijn kracht.. ‘

Uit dot beeld spreekt puurheid en eenvoud, kenmerken van de levensstijl van de Amish. De wortels van de Amish liggen in Europa. Ze maakten deel uit new wave de Dopersen. Deze beweging ontstond in de eerste helft van de 16e eeuw. Zij waren ervan overtuigd digital audiotape alleen de volwassendoop van betekenis kan zijn en verwierpen de kinderdoop.

There's a specialist from your university waiting to help you with that essay.
Tell us what you need to have done now!


order now

De Dopersen werden overal vervolgd, door zowel de rooms-katholieken ALSs de protestanten. Daarom trokken ze naar afgelegen gebieden. Daar werden ze new wave stadsmensen, landbouwers. In 1693 scheidde een groep zich af, onder leiding new wave Jacob Ammann. Zij heetten voortaan de Amish, genoemd naar hun leider.

De Amish leven in Amerika. Als je in een Amish gemeenschap komt zul je manen met baarden en hoeden tegenkomen. En vrouwen in eenvoudige jurken, met heated haar strak naar achteren en er een humor kapje overheen. Iedereen rijdt Er rond in zwarte koetsjes getrokken door paarden. Hier is geen emphasis en Er zijn geen overvolle docket ‘s, maar een leven in harmonie met de natuur.

Uit de alinea hierboven kan je wel op maken dat het onderwerp new wave mijn PWS ‘de Amish ‘ is. Een jaar geleden wist ik wel digital audiotape de Amish bestonden, maar verder wist ik niet veel new wave biddy. In heated derde jaar new wave HAVO heb ik een aantal boeken new wave Beverly Lewis gelezen. In deze boeken is de hoofdpersoon een meisje digital audiotape bij de Amish opgroeit. In deze boeken leerde ik de cultuur wel een beetje kennen maar niet grondig. Toen ik zat na te denken waarover ik mijn PWS moest doen, kwamen die boeken weer in mij op en ik dacht: ‘Ja, digital audiotape is een leuk onderwerp! ‘ . Sindsdien heb ik ook niet getwijfeld of het wel een goede keuze was. En zo denk ik Er nog steeds over, het was erg leuk om Te maken!

Om een richtlijn Te hebben om dot werkstuk op Te zetten, heb ik een aantal vragen bedacht. Deze vragen heb ik beantwoord in dot werkstuk. Eerst heb ik een probleemstelling bedacht. Mijn probleemstelling luidt ALSs volgt: ‘Waarin onderscheiden de Amish zich van de reformatorische christenen in het licht new wave de Bijbel? ‘ Om deze hoofdvraag goed Te kunnen beantwoorden heb ik vier deelvragen opgesteld:

 1. Wat is de geschiedenis van de Amish?
 2. Waarin onderscheiden de Amish zich new wave reformatorische christenen ALSs het gaat om traditie, leefstijl en gewoonten?
 3. Waarin onderscheiden de Amish zich new wave reformatorische christenen ALSs het gaat om de nadruk op en uitleg van bepaalde Bijbelteksten? ( onderzoeksvraag )
 4. Op welke gebieden kunnen de reformatorische christenen en de Amish, in heated licht new wave de Bijbel, new wave elkaar leren?

Nadat ik de deelvragen had opgesteld heb ik hypothesen opgezet.

Hypothese bij hoofdstuk & A ; eacute ; & A ; eacute ; Ns:

Ik denk digital audiotape de Amish een vertakking zijn van de wederdopers, of in ieder geval er iets mee te maken hebben want ik weet digital audiotape de Amish geen kinderdoop doen en dat doen de wederdopers ook niet.

Hypothese bij hoofdstuk twee:

Ik denk digital audiotape de Amish veel typische gewoonten hebben, ik had er al wat new wave gelezen in een boek new wave Beverly Lewis. Ik denk digital audiotape de Amish heel anders leven dan wij. Dit ook vooral omdat ze zonder elektriciteit leven.

Hypothese bij hoofdstuk drie:

Ik denk digital audiotape de Amish sommige Bijbelteksten veel letterlijker neemt dan digital audiotape wij digital audiotape doen. Want ze hebben heel veel wetten waarin staat wat je wel en niet mag doen.

Hypothese bij hoofdstuk vier:

Ik denk digital audiotape wij zeker veel van de Amish kunnen leren en ook regard voor biddy moeten hebben. Maar andersom denk ik ook digital audiotape de Amish ook wel new wave ons wat dingen kan leren. & A ; Eacute ; & A ; eacute ; n new wave dice dingen is dan denk ik wel digital audiotape je door goede werken en uiterlijk vertoon niet in de hemel kan komen, ook al bedoelen zij het goed.

Hoofdstuk 1

Wat is de geschiedenis van de Amish?

In de zestiende eeuw begint de Reformatie. De Middeleeuwen zijn ten einde en de mensen in de West Europese landen worden wakker. De handel komt steeds meer naar de voorgrond, geld wordt steeds belangrijker, digital audiotape is heated teken new wave macht. Ook rond de kerk begint het Te rommelen. Dit begon eigenlijk Al veel eerder. In de veertiende eeuw staken soort hervormingsbewegingen de kop op. Bijvoorbeeld John Wycliffe uit Engeland, Geert Grote en Thomas & A ; aacute ; Kempis uit de Nederlanden en Johannes Hus uit Tsjechi & A ; euml ; . Zij gingen de zuivere navolging new wave Jezus Christus en een heilige levenswandel prediken. Mensen die naar hun prediking gingen luisteren, werden geraakt en gingen Er in groepjes over discussi & A ; euml ; ren zonder dat Er een priester bij was. Dit was tegen het zere been van de Paus want hij had de macht over de kerk in dice tijd, die kerk was de Rooms Katholieke kerk, Er was geen ander soort kerk toen.

Ook in de kerk gingen Er wat dingen fout. Veel geestelijken leidden een lekker leven zonder dat zij zich bekommerden om het volk, wat hun taak was. Ook waren er de aflaten, dot was een papier waarop stond digital audiotape Al je zonden vergeven waren. Je kocht dit perkament voor veel geld. Het geld wat hieraan verdiend werd ging bij de geestelijken in de portemonnee. Toen het volk hierachter kwam kwamen er mensen in opstand tegen de kerk van Rome. Zij geloofden niet meer in de aflaten, zagen dat de geestelijken Hun werk niet goed deden en er waren onderwerpen in de leer waar ze het niet mee eens waren. Een paar voorbeelden new wave deze bekende opstandelingen zijn Maarten Luther, Johannes Calvijn, Ulrich Zwingli en Geert Grote. Zij wilden een hervorming new wave de kerk van Rome. Omdat ze niet allemaal dezelfde denkbeelden hadden over wat er veranderd moest worden kwamen er verschillende stromingen. De & A ; eacute ; & A ; eacute ; n vond digital audiotape de kerk buiten de samenleving moest blijven en alleen plaats moest bieden voor ware gelovigen, en de ander vond digital audiotape alles wat in het dagelijks leven gedaan werd in het teken new wave het geloof moest staan. De discrete stukken new wave de leer waar deze personen verandering in wilden zien zijn deze. Maarten Luther was heated niet eens met de Rooms Katholieke kerk over de goede werken. Hij zei digital audiotape een work forces alleen uit genade zalig kon worden. Dit was een heel belangrijk Irish pound new wave Luther. Johannes Calvijn heeft veel overeenkomsten met Luther. Toch zijn Er een aantal verschillen, bijvoorbeeld heated Heilig Avondmaal. Ulrich Zwingli was heated vooral niet eens met heated vasten, hij vond digital audiotape het niet in overeenstemming was met de geboden van de Bijbel. Het vasten kon volgens hem ook niet meetellen voor het ware geloof want alleen de Bijbel is de bron van het ware geloof. Geert Grote viel vooral over overdadige en losbandige leven wat de geestelijken leefden.

E & A ; eacute ; n new wave deze verschillende stromingen werd gevormd door de Dopersen. De Dopersen zijn weer onderverdeeld in dainty hoofdstromingen. De ene groep had een revolutionair karakter, zij worden meestal de wederdopers genoemd. De andere groep was vredelievend, zij worden de doopsgezinden genoemd. Deze twee groepen rain trees noemen we ‘de Dopersen ‘ . De Dopersen vonden digital audiotape je pas ALSs volwassene gedoopt moest worden, en niet ALSs sort. Een volwassene kan zelf kiezen voor het geloof en een sort niet. De Dopersen wilden alleen in een besloten kring rain trees met de medegelovigen leven, zonder de bemoeienis van andersdenkenden en de overheid. Ze waren een heilige, besloten gemeente met strenge regels. De Dopersen wilden zich zo min mogelijk met de rest new wave de wereld bemoeien.

De echte beweging begon in Zwitserland. De Dopersen vonden aanhang via een groep leerlingen new wave Ulrich Zwingli. Zij noemden zich ‘de Zwitserse broederschap ‘ . Zij waren niet tevreden met de hervorming new wave de kerk van Rome maar wilden peg dichter bij de allereerste christelijke gemeenten staan. Er ontstonden verschillen new wave mening over de plaats die de kerk in de samenleving zou moeten innemen. Er werden veel gesprekken gevoerd, maar de partijen konden op belangrijke punten van het geloof niet met elkaar tot overeenstemming komen. Zo ontstonden de 2 groepen.

De wederdopers ontvingen veel regard omdat ze zo ernstig en standvastig Hun geloof beleden, maar dat niet alleen, het bracht biddy ook veel ellende. Dit kwam omdat de wederdopers revolutionair optraden. Thomas M & A ; uuml ; nzer was de leider. Hij was een volgeling new wave Luther geweest maar hij vond digital audiotape Luther niet ver genoeg ging. M & A ; uuml ; nzer vond digital audiotape niet alleen de kerk moest veranderen maar ook de hele maatschappij. Onder leiding van hem begon de Boerenoorlog in 1524. Kerken, kloosters en kastelen werden leeggeroofd en de bewoners werden gedood. De adel greep in nadat Luther digital audiotape gevraagd had en in 1525 werden de boerenlegers verslagen door de Duitse vorsten. M & A ; uuml ; nzer zelf kreeg de doodstraf. Toen kwam Melchior Hoffman. Rond 1530 preekte hij in de Nederlanden. Hij had zich ook afgekeerd new wave Luther. Hij predikte digital audiotape het Nieuwe Jeruzalem in Straatsburg zou komen. Hij kreeg door zijn prediking veel aanhang. Hij werd gevangen genomen in Straatsburg.

Na Hoffmann kwam Jan Matthijsz. Hij was een volgeling new wave Hoffmann. Matthijsz preekte alleen net iets anders, want hij zei digital audiotape hij een openbaring had gehad dat het Nieuwe Jeruzalem in M & A ; uuml ; nster gevestigd zou worden. Veel wederdopers geloofden hem en gingen naar M & A ; uuml ; nster. Daar werd alles wat niet Rooms was kort en klein geslagen en alle niet-wederdopers moesten de stad uit. In 1534 werd M & A ; uuml ; nster belegerd en werd Matthijsz gedood.

De opvolger new wave Matthijsz is Jan Beukelsz new wave Leiden. Hij voerde de veelwijverij in op ‘goddelijke ingeving ‘ . Hij nam zeventien vrouwen, en toen & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van biddy kritiek op hem gaf, werd zij onthoofd. De bisschop van M & A ; uuml ; nster hoorde hiervan en hij nam de stad in met zijn ledgers. Veel mensen werden gedood. Jan Beukelsz. werd rain trees met dainty new wave zijn naaste medewerkers door de bisschop geboeid en door heel Duitsland gevoerd. Ze werden zeven maanden openbaar dood gemarteld. De waarin de lijken zaten werden in de kerktoren van M & A ; uuml ; nster gehangen. Deze kooien hangen Er nu ( anno 2009 ) peg.

Na Al deze revolutionaire optredens waren de wederdopers over heel Europa verspreid en werden door de Rooms Katholieken en de nieuwe protestantse kerken vervolgd. Er werden duizenden mensen vermoord en ze moesten steeds weer opnieuw op zoek naar afgelegen gebieden om daar Te wonen. Ondanks dot alles hielden ze wel huge aan Hun denkbeelden. De wederdopers vluchtten steeds verder naar het oosten van Europa tot Rusland toe. Daar ontmoetten ze Mennonieten die uit landen aan de Oostzee moesten vluchten. De wederdopers uit verschillende landen new wave Europa en de Mennonieten sloten zich bij elkaar aan. Jacob Hutter nam de leiding en er werden daar in Oost Europa gemeenschappen gesticht waar de Mennonieten en de wederdopers samen gingen wonen. Deze Mennonieten komen oorspronkelijk uit de Nederlanden. Zij zijn genoemd naar Menno Simons. Menno Simons is geboren in Witmarsum, een plaats in Friesland in 1496. Hij wordt in 1524 tot priester gewijd in de stad Utrecht. Maar al snel hierna gaat Menno Simons twijfelen aan de Rooms Katholieke sneer, in heated bijzonder over heated avondmaal. Nadat Sicke Freerks onthoofd wordt in Leeuwarden omdat hij zich opnieuw heeft laten dopen, gaat Menno zich ook in heated doopsacrament verdiepen. Hij besluit om uit de Rooms Katholieke kerk Te stappen en legt op 30 januari 1536 het ambt new wave pastoor naast zich neer. Hij wordt leider new wave de wederdopers in de Nederlanden en Noord-Duitsland. Hij gaat Lange reizen maken om in gemeenten in Nederland en Noord Duitsland Te gaan preken. Hij was streng op het dagelijkse leven, work forces moest ‘zonder vlek of rimpel zijn ‘ ( zie Efeze 5:27 ) . Hij legde erg de nadruk op de geestelijke wedergeboorte en het zuivere apostelschap new wave de gemeentes. Ook verwierp hij de kinderdoop. Omdat de Dopersen vervolgd werden moet hij deze reizen in het geheim maken en moet zijn gezin vaak vluchten. In 1561 sterft hij.

Rond 1720 wordt de toestand in Europa door oorlog, armoede en vervolging zo slecht digital audiotape ze naar Amerika vertrekken, aangelokt door het aanbod new wave William Penn in Penn Sylvania ( de wouden van Penn ) . Omdat ze ook pacifisten waren ( mensen dice naar blijvende vrede streven ) weigerden ze om in militaire dienst Te gaan. Tijdens de eerste wereldoorlog tolereerde Amerika dot niet meer en moesten ze opnieuw vluchten. Ditmaal kwamen ze in Canada terecht. De mensen new wave deze eerste groep dice naar Amerika is gegaan worden de Hutterieten genoemd.

Er was ook een groep Mennonieten in Europa achtergebleven, zij waren naar Duitsland vertrokken en leefden daar in kleine leefgemeenschappen. De overgebleven Dopersen voegden zich bij biddy. Deze hele groep ( Dopersen en Mennonieten ) wordt nu in & A ; eacute ; & A ; eacute ; n naam ‘Dopersen ‘ genoemd. Omdat de beweging zo’n streng geloof had ontstonden er meningsverschillen. Aan het einde new wave de zeventiende eeuw vertok een jonge Zwitserse bisschop, Jacob Ammann, van de wederdopers naar de Elzas ( een plaats in Duitsland in die tijd ) . Hij predikte daar digital audiotape Er niet & A ; eacute ; & A ; eacute ; n maar dainty keer in een jaar avondmaal gehouden moest worden, en digital audiotape ALSs een lid new wave de gemeente een zonde had begaan, aan de Meidung moest onderworpen worden. Dat betekende digital audiotape work forces niet meer met die persoon mocht omgaan zodat dice in isolement terecht kwam. Ook predikte hij digital audiotape de kleding erg sober moest zijn. [ 1 ] Ook zei hij digital audiotape de mensen Hun kleding niet met knopen dicht mochten maken want digital audiotape was nieuwerwetse lichtzinnigheid, en dus in strijd met de geboden new wave God. Ze moesten hun kleding met haken en ogen sluiten. Daarom werden deze Dopersen in die tijd H & A ; auml ; ftler ( haften = hechten, blijven zitten ) genoemd, en de andere Dopersen, Kn & A ; ouml ; pfer ( Knopf = knoop ) . Door zijn prediking kwam Er verdeeldheid tussen Dopersen en de Mennonieten. Er kwam een scheuring en de aanhangers van Jacob Ammann zijn de Amish new wave tegenwoordig. Deze aanhangers hielden zich aan de strenge wetten van Amman en omdat ze onbuigzaam waren werden ze opnieuw het doelwit new wave vervolging. De Dopersen die afgescheiden waren van Ammann gingen terug Zwitserland. Zwitserland probeerde new wave deze Kn & A ; ouml ; pfer af te komen en stuurde ze in schepen over de Rijn naar de Nederlanden, zodat ze vanuit de Nederlanden over de oceaan naar Amerika konden varen. De Nederlanders echter hielden de schepen tegen en de wederdopers moesten bitty terug. Later kwam Nederland met een program dat ze wel in Nederland mochten komen wonen en digital audiotape ze daar in Hun Eigen gemeenschappen mochten leven. Er kwamen ongeveer driehonderd Amish naar Nederland. Deze Amish zijn in de loop van de tijd opgegaan in de doopsgezinde gemeentes.

De overgebleven Amish woonden peg in de Elzas, ze werden niet echt vervolgd maar ze hadden het ook niet makkelijk. Er waren veel grote en kleine oorlogen in dice tijd, en omdat de Amish pacifisten waren, bedreigden dice oorlogen biddy. Er zijn toen zo’n vijfhonderd Amish vanuit de Duitse gebieden naar de staat Pennsylvania in Amerika gegaan. De meeste new wave biddy wonen daar nu nog steeds. Ook in de staten Ohio en Indiana wonen veel Amish. Toen Er in de negentiende eeuw opnieuw duizenden Amish naar Amerika en Canada emigreerden ontstonden Er allerlei Amish-kolonies. Zij kwamen vooral in Canada terecht. Waarom de Amish in de Verenigde Staten wonen heeft een oorzaak. Er is, in vergelijking met de rest van de wereld, een grotere mate new wave tolerantie in Amerika tegenover elke levensovertuiging. Zolang de opvattingen, die door de groepen worden verteld, niet 10 nadele of bedreigend zijn voor anderen mag work forces vrij in de Verenigde Staten leven. Een voorbeeld van zo’n bedreiging is bijvoorbeeld het preken new wave geweld. Ook is er voldoende landbouwgrond, wat erg handig is voor de Amish want zij verbouwen Hun voedsel zelf.

De Amish zijn onderverdeeld in zo’n dertig kleinere en grotere sekten, sommige met niet meer dan een stuk of tien leden. De groepen verschillen van elkaar in theologische inside informations, meestal in de praktische religieuze beleving. Er zijn grofweg vijf groepen die rain trees de Amish vormen: de Old Order Amish, New Order Amish, de Beachy Amish, Andy Weaver Amish, en Swartzentruber Amish. De Swartzentruber Amish en de Old Order Amish zijn het meest behoudend, de andere groepen pakken niet alles even zwaar op maar verschillen toch new wave elkaar. De groep van de Old Order Amish is heated grootst. Ook is er een groep dice de Hutterieten heten, deze groep ging ALSs eerst vanuit Europa naar Amerika, zij stammen af van Jacob Hutter. Hun sneer lijkt veel op die new wave de Old Order Amish, maar de Hutterieten leven in volledige commune, dot houdt in digital audiotape niemand een persoonlijk bezit heeft. Ze zijn erg terughoudend en wonen in heated noorden new wave de Verenigde Staten en in Canada.

Alle groeperingen bij elkaar worden door de Amerikanen ‘de Pennsylvania Dutch ‘ genoemd. Eigenlijk is deze naam fout want Dutch betekend Nederlands, maar het is een Engelse verbastering voor het woord Deutsch, oftewel Duits. De Amish zelf noemen alle niet Amish ‘the English ‘ , wat ook niet klopt. Het aantal Amish in de Verenigde Staten is vanaf 1992 fors gegroeid, zelfs bijna verdubbeld. In 1992 waren er 125.000 Amish nut in 2008 telde de gemeenschap 231.000 leden. [ 2 ]

De Amish wonen in 24 new wave de 52 staten van de Verenigde Staten. Welke deze staten zijn, ziet u hieronder in het kaartje. De betreffende staten zijn met crucifix omlijnd.

Hoofdstuk 2

Waarin onderscheiden de Amish zich new wave reformatorische christenen ALSs het gaat om traditie, leefstijl en gewoonten?

De Amish hebben een sterk saamhorigheidsgevoel. Omdat ze bij elkaar in de gemeenschap wonen, zijn ze erg op elkaar aangewezen. Veel dingen gaan bij biddy heel anders dan bij ons. De Amish willen bijvoorbeeld liever geen contact met de buitenwereld hebben, dus moeten ze alles zelf opknappen, en van alle markten thuis zijn. Bij ons is dat heel anders, ALSs bijvoorbeeld de kraan het niet meer goed doet, halen we er gewoon een loodgieter bij. En het maakt ons eigenlijk niets uit of diegene nu reformatorisch is of niet.

Hieronder heb ik een aantal typisch Amishe gewoonten uitgewerkt, dingen dice wij heel anders zouden doen.

Een Amish gemeenschap bestaat uit ongeveer negentig mensen. Elke gemeenschap heeft & A ; eacute ; & A ; eacute ; n bisschop, twee dominuss en & amp ; eacute ; & A ; eacute ; n diaken. Al deze ambtsdragers worden in de taal die de Amish spreken ‘Diener ‘ genoemd. De bisschop heet ‘v & A ; ouml ; lliger Diener ‘ , de dominuss worden ‘Diener zum Buch ‘ genoemd en de diaken wordt ‘Armendiener ‘ genoemd. Deze ambtsdragers hebben niet op een theologische school gezeten. Ze worden door het batch aangewezen om ambtsdrager Te zijn. Het aanstellen new wave een nieuwe voorganger gaat op een speciale manier. De huidige ambtsdragers zitten dan in een huis bij een unfastened raam. Alle leden new wave de geloofsgemeenschap komen dan langs dat raam lopen en fluisteren de naam van degene waarvan ze denken dat hij geschikt is voor de functie. De kandidaten die meer dan drie stemmen hebben worden genomineerd. Naar heated aantal kandidaten worden Er liedbundels op een tafel gelegd. In & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van de liedbundels zit een papiertje met daarop een Bijbeltekst. De kandidaat dice de liedbundel treft met heated papiertje Erin wordt de nieuwe voorganger. Dat is dan de uiteindelijke keuze new wave God.

De kerkdiensten worden om de beurt bij iemand thuis gehouden. De huizen van de Amish kunnen in korte tijd omgebouwd worden in een grote ruimte zodat iedereen uit de gemeenschap erin yesteryear. Eenmaal in de twee weken wordt Er een kerkdienst gehouden. De tussenliggende zondag wordt gebruikt voor familie- nut vriendenbezoek. De dienst begint om half negen ‘s ochtends. Men zit op houten banken zonder rugleuning. De getrouwde mensen zitten vooraan, daarachter komen de ongetrouwde mannen en daarachter de ongetrouwde vrouwen. De dienst begint met heated zingen new wave psalmen, a cappella, want muziekinstrumenten zijn verboden. Het zingen gaat erg langzaam. Hierna volgt een korte preek en daarna komt er een Lange preek. De hele dienst wordt gehouden in het Deitsch, dot is een oud Duits idiom, wat weer verschilt new wave het Duitse idiom wat work forces onderling met elkaar spreekt ( met de Amerikanen spreekt work forces gewoon Engels ) . Na de dienst eet work forces gezamenlijk en doet work forces eenvoudige spelletjes, zoals hoekbal. De spellen kunnen uren duren. Langs de lijn staan veel toeschouwers hen toe Te juichen, je zier hierin Hun gemeenschapszin.

De predikanten en bisschoppen moeten uit Hun hoofd preken. De diaken moet uit de Bijbel voorlezen. Een hele kerkdienst duurt al snel drie uur. Na de dienst wordt Er gezamenlijk gegeten. Twee keer per jaar wordt Er Heilig Avondmaal gehouden. Iedereen die geloofsbelijdenis heeft afgelegd en gedoopt is mag eraan deelnemen. Ook worden Er bij de bediening new wave het Heilig Avondmaal voetwassingen gehouden. Elk lid new wave de gemeenschap wast dan de voeten van een ander palpebra.

De bisschop heeft ALSs taak om huwelijken en begrafenissen Te leiden nut hij moet opletten of iedereen zich aan de regels van de Bijbel en van de Ordnung ( of Das alt gebrauch ) houdt. In deze Ordnung staan alle regels waaraan de Amish zich moeten houden. Deze regels gaan over alle aspecten in het dagelijks leven, bijvoorbeeld wat Er op het land verbouwd mag worden, of hoe work forces gekleed moet gaan. Deze regels verschillen per gemeenschap, omdat niet alle gemeenschappen alles even zwaar nemen. Als een lid new wave de gemeenschap zich niet aan deze regels houdt wordt hij een aantal keer gewaarschuwd. Als de overtreder daar geen gehoor aan geeft wordt hij/zij voor een bepaalde periode genegeerd door de hele gemeenschap. Dit gebeurt op voorstel new wave de kerkleiding. Deze maatregel wordt de Meidung genoemd. De persoon woont dan nog wel in de gemeenschap maar wordt volledig ALSs lucht gezien. Niemand mag meer met de overtreder praten, naar hem/haar luisteren of rain trees eten. Elk contact met de gemeenschap wordt geweigerd. Maar ALSs de zondaar zijn zonden belijdt en ermee ophoudt, wordt de Meidung opgeheven. Soms wordt de voor Meidung levenslang opgelegd, dot is bij zeer ernstige overtredingen, dan is de overtreder eigenlijk uit de gemeenschap verbannen.

E & A ; eacute ; n van de zichtbare regels die de Amish hebben is heated rijden in roadsters. Dit zijn hoge zwarte koetsjes die getrokken worden door een paard of paarden getrokken worden. Bij de meeste van de Amish zijn car ‘s en tractoren verboden dus reist work forces altijd per buggie. Wel rijdt work forces met mensen mee in een car of coach, zolang ze zelf maar niet achter het stuur hoeven te zitten. De landbouwwerktuigen worden ook door paarden getrokken. De dieren zijn bij de Amish erg belangrijk, daarom behandeld work forces de dieren ALSs huisdieren en geeft work forces ze alle aandacht en zorg. De Amish kunnen erg goed met hun dieren over weg. Als er acht paarden voor een ploeg gespannen moeten worden draait een Amish adult male daar zijn manus niet voor om. Ook elektriciteit is verboden, net ALSs een aansluiting op de waterleiding of heated gasnet. In de meeste gemeenschappen zul je geen telefoons in huis vinden, maar wel een publieke telefooncel, in heated midden new wave het dorp. Van deze telefooncel wordt veel gebruik gemaakt. Er komen veel toeristen naar de gemeenschappen van de Amish en dan worden Er natuurlijk ook veel foto ‘s geschoten. Maar de Amish houden Er niet new wave om new wave voren gefotografeerd Te worden, in hun gezicht. Ze hebben hier een reden voor want, zeggen zij, je verliest het aangezicht ALSs je bij God komt. Er zijn ook gemeenschappen waar de tandarts een dieselboor heeft dice zijn tandartsboor aan moet drijven. Het is erg moeilijk Te zeggen wie wat toelaat. De Old Amish Order en de De Swartzentruber Amish gemeenschappen zijn streng en houden zich heel strak aan de regels en zullen dan ook geen telefooncel in het gemeenschap hebben staan. Maar de wat vrijere groepen, zoals de Beachy Amish, laten zoiets wel toe.

Het liefst hebben de Amish geen contact met de buitenwereld, maar in sommige gevallen kan work forces daar niet aan ontkomen. Bijvoorbeeld ALSs er een dokter moet komen of ALSs er een stuk grond gekocht moet worden om het boerenbedrijf in base Te houden. Om dot Te kunnen betalen moeten er producten aan de buitenwereld verkocht worden om geld binnen Te krijgen. Ook kan niet iedere Amish een boerderij kopen, dus zou hij moeten gaan werken voor de Amerikanen om zo voor zijn Eigen boerderij Te sparen. Als er lang genoeg gespaard is kan de boer een nieuwe boerderij kopen. Soms is deze dan eerst in gebruik geweest door een niet-Amish. E & A ; eacute ; n van de eerste dingen dice een strenge Amish doet ALSs hij de boerderij heeft gekocht is de bovenkanten van de silo ‘s eraf halen. Ze doen dot omdat Er in de Bijbel staat, ‘al het goede komt new wave boven ‘ ( Jakobus 1:17 ) . Maar in deze silo ‘s pimple wel Al het graan of voer en ALSs het dan trustee of sneeuwt, verrot de bovenste laag.

Op de boerderijen van de Amish moet ook weleens een schuur gebouwd worden. Het bouwen van zo’n houten boerenschuur is een typisch Amish-evenement. Ze noemen het een barn raising. Iedereen bouwt mee aan deze schuur, want hulp geven aan anderen is een plicht en een belangrijke uiting van gemeenschapszin. Omdat er met z’n allen aan gewerkt wordt is heated geraamte new wave de hele schuur al voor de middag klaar. In de middag wordt het dhak erop gezet en aan het einde new wave de dag is de schuur af. Men werkt met eenvoudige gereedschappen, maar ook gebruikt work forces af en toe een kettingzaag. Dit wordt eigenlijk niet toegestaan maar ALSs het op een accu werkt vind work forces heated minder erg, work forces knijpt dan even een oogje dicht. Al de vrouwen en kinderen komen ook mee. De Amish zijn jogs op Hun barn elevations. Het is een uitje voor biddy want zo ontmoet je ook gelijk alle vrienden en bekenden weer. De vrouwen zijn de hele ochtend bezig met heated maken new wave een uitgebreide maaltijd en de kinderen spelen met elkaar. De mannen en vrouwen doen al het werk wat verzet wordt gratis. Hun beloning voor het werk is een heerlijke maaltijd en de onderlinge contacten. Ook worden Er op zo’n dag nogal wat plagerijtjes gedaan bijvoorbeeld een strohoed new wave & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van de mannen aan een hoge baulk huge timmeren. Uiteindelijk gebeurt natuurlijk niet alles echt in & A ; eacute ; & A ; eacute ; n dekagrams. Want Er is veel voorbereidingswerk gedaan en ook moeten de muren nog bekleed worden.

De Amish gezinnen hebben veel kinderen, een gezin met meer dan tien kinderen is er geen uitzondering. Wij hebben ook wel grote gezinnen, meestal zijn onze gezinnen ook wel iets groter dan digital audiotape new wave de gemiddelde Nederlander. Het gemiddelde aantal kinderen van een Amish gezin is zeven kinderen. Al deze kinderen moeten natuurlijk ook naar school. Toen de Amish nog niet zo lang in Amerika woonden, gingen de kinderen nog naar scholen van de staat. Het onderwijs op dice scholen kon er nog net mee door, vonden de ouders. Die schooltjes stonden op het platteland, waar de Amish ook woonden, en daar had je niet zoveel invloed new wave de buitenwereld, alleen gebruikte work forces er wel elektriciteit. Maar toen subsequently de leerplichtwet werd uitgebreid werden de scholen groter, en kwam er meer invloed van de buitenwereld. Er waren centrale verwarmingen, waterleidingen en de leermiddelen werden moderner. Zodoende vonden de Amish digital audiotape Hun kinderen teveel met de buitenwereld geconfronteerd werden nut gingen ze Eigen scholen bouwen. Deze scholen werden natuurlijk niet door de overheid gesubsidieerd. Deze schooltjes new wave de Amish bestaan meestal maar uit & A ; eacute ; & A ; eacute ; n klaslokaal. Er wordt lesgegeven naar de maarstaven van de Amish. Ze houden de Bijbel aan en zeggen: ‘de wijsheid new wave de wereld is dwaasheid voor God ‘ . [ 3 ] Omdat ze deze Bijbeltekst aanhouden, gaan de kinderen maar tot Hun veertiende naar school. Ze vinden voortgezet onderwijs geen nut hebben, ze zeggen digital audiotape je het beste kunt leren door het in de praktijk uit Te oefenen. Alle vrouwen werken in de huishouding en alle mannen werken op het land. De kinderen leren van Jongs af aan Al hoe je deze beroepen moet uitoefenen. Op de school new wave de Amish krijgen de kinderen in een aantal vakken lupus erythematosuss. Deze vakken zijn lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en Bijbelkennis. Deze vakken worden gegeven door oudere meisjes uit de gemeenschap. De overheid vindt het natuurlijk niet goed digital audiotape deze kinderen zo primitief worden opgeleid. Ze dreigden met maatregelen en soms werd zelfs de politie op de Amish afgestuurd. De Amish bleven hier ijskoud onder en hielden voet bij stuk. Ze zeiden digital audiotape ze niet gehoorzaam aan de autoriteiten hoefden Te zijn. In 1972 besliste het Hooggerechtshof digital audiotape de staat de Amish niet mocht dwingen om Hun kinderen naar een openbare school Te sturen.

Rond het zestiende levensjaar new wave de jongeren mogen zij een aantal maanden, tot & A ; eacute ; & A ; eacute ; n jaar, de wereld in. Dit wordt de Rumspringa genoemd. Ze mogen dan leven ALSs een gemiddelde Amerikaan, buiten de gemeenschap. Als ze iets van dot leven geproefd hebben moeten ze kiezen of ze weer terugkeren naar de gemeenschap, of digital audiotape ze in de wereld blijven. Als ze terugkeren naar de gemeenschap betekent digital audiotape wel digital audiotape ze dan voor altijd in de gemeenschap moeten blijven. Vijfentachtig tot negentig procent kiest ervoor om weer terug Te keren naar de gemeenschap. Het is voor de Amish ook erg moeilijk om in de wereld Te gaan leven omdat ze scholingsachterstanden hebben, ook hebben ze nog nooit met moderne apparaten gewerkt. Daarom vinden velen het geen optie om naar de wereld toe Te gaan en blijven in de veilige Amish gemeenschap. Als een jongere er toch voor kiest om in de wereld Te blijven, volgt de Meidung. Bij dot definitieve aansluiten worden de jongvolwassenen ook gedoopt en nemen hun vaste plaats in de gemeenschap in.

Net ALSs bij ons krijgen de jongens en de meisjes op een minute belangstelling voor elkaar. Alleen gaat dot bij de Amish op een wat andere manier dan bij ons. Elke zondagavond sodium de kerkdienst komen de jongeren van verschillende gemeenschappen bij elkaar. Ze zingen dan rain trees uit een bundel met geestelijke liederen en ze praten met elkaar. Op deze manier leren de Amish jongeren elkaar beter kennen. Rond hun zestiende krijgen de jongens een Eigen tweezitsbuggie. Deze ‘vrijgezellenbuggy ‘ speelt een belangrijke rol in ‘het hofmaken ‘ . Als een jongen een meisje leuk vindt brengt hij haar op zo’n zondagavond naar huis, en een gegeven minute krijgen zij verkering. In de verkeringstijd zoenen zij niet en hebben zij geen seks. De meeste Amish trouwen rond Hun twintigste. Het huwelijk markeert het einde new wave de ‘wilde jaren ‘ , ALSs symbool hiervoor laten de mannen vanaf hun trouwdag hun baard staan.

De huwelijken worden meestal in November of December gesloten, want dan is de drukke tijd van de oogst voorbij. Zo’n bruiloft wordt twee dagen new wave tevoren bekend gemaakt tijdens de kerkdienst. De Amish trouwen in het huis new wave de bruid. Deze dienst duurt soms wel vier uur. In de huwelijksceremonie staat niet alleen digital audiotape de adult male en vrouw elkaar trouw zullen blijven, maar ook wordt de erkenning new wave de Amish-identiteit onderstreept. Er zijn veel mensen uitgenodigd uit verschillende gemeenschappen, de trouwdienst wordt meestal door tweehonderd of meer mensen bezocht. Deze gasten dragen geen bouquets en de bruid heeft geen bloemen. Ook zijn Er geen ringen, want de Amish mogen geen sierraden dragen, en ook komt er bij het hele feest geen fotograaf aan Te pas. Na de trouwdienst is er voor iedereen een heerlijk maal, deze bestaat uit: gevulde kip, aardappelpuree, jambon, saus, vruchten uit een blik en veel koekjes, pasteien nut bars.

Hoewel de Amish wel belasting betalen voor de sociale verzekeringsuitkeringen, maken zij daar geen gebruik new wave. Zij vinden de overheidsuitkeringen een inbreuk op Hun onderlinge dienstverlening. En digital audiotape is juist zo kenmerkend voor Hun cultuur. De ouderen gaan niet bejaardentehuizen wonen, zoals dat bij ons gaat. De Amish zijn verbijsterd over de manier waarop in de buitenwereld met ouderen wordt omgegaan. Rond heated vijfstigste levensjaar gaan de meeste volwassenen met pensioen. De oudste zoon mag dan de boerderij overnemen en gaat Er ook wonen. Omdat de ouders dan uit de boerderij moeten, bouwen ze een apart huis voor biddy, dot huis wordt in de taal van de Amish ‘Grossdaadi Haus ‘ genoemd. Meestal wordt heated Grossdaadi Haus tegen de boerderij aan gebouwd. Zo wonen ze nog dicht bij de boerderij en kunnen ze een handje meehelpen ALSs dat nodig is, want van niets doen houden de Amish niet.

Behalve de kerkdiensten en barn elevations zijn er nog twee andere gelegenheden waarbij de Amish samenkomen. De eerste is een veiling. Bij een veiling komen mannen, vrouwen en kinderen uit verschillende gemeenschappen bij elkaar. Soms new wave erg ver. Het is een sociale bezigheid want work forces komt iedereen weer eens tegen. Reizen per buggie gaat niet zo snel, daarom kan work forces niet zomaar op bezoek bij een familie dice ver weg woont. Bij de veiling maakt het eigenlijk niet uit of je wat wilt kopen, het gaat meer om de gezelligheid. Mannen en vrouwen staan in groepjes apart van elkaar Te praten en de kinderen spelen met elkaar.

De tweede gelegenheid is een begrafenis. Als er een begrafenis is zie je Lange rijen met roadsters door de landschappen trekken. Veel mensen komen naar de begrafenis, want ze willen allemaal de laatste eer aan de dode bewijzen. De begrafenissen bij de Amish zijn erg eenvoudig, er zijn geen bloemen en geen versierde grafstenen. De overledene krijgt witte kleding aan nut wordt in een handgemaakte, ruwhouten kist zonder voering gelegd. ‘s Ochtends wordt Er een begrafenisdienst gehouden en na de dienst wordt er gezamenlijk gegeten. Deze maaltijd is klaargemaakt door de buren en vrienden. Hierna volgt de teraardelating, na het laatste gebed new wave de bisschop wordt de overledene begraven. De mensen zijn niet erg verdrietig want ze mogen weten digital audiotape de overledene in de hemel is.

Alle regels die in de Ordnung staan moeten gehouden worden. Een aantal regels gaan over de kleding new wave de adult male en de vrouw. De mannen en jongens zijn allemaal in het donker gekleed. Ze dragen een broek met bretels met daarop meestal een waistcoat, overhemd en een eenvoudig, zwart jasje. Sommige Amish ( de conservatieven ) sluiten hun kleding met haken en ogen, zoals de H & A ; auml ; ftler deden. In de zomer dragen de mannen een breedgerande zwarte hoed en in de zomer een strohoed. Als de mannen getrouwd zijn scheren ze hun baard niet meer, maar hun snor scheren ze wel. De snor is een versiering die vroeger door de militairen werd gedragen, en alles wat thousand et militairen en oorlog Te maken heeft wordt verboden, dus daarom wordt Er geen snor gedragen. De vrouwen en meisjes dragen altijd schorten, Lange donkere kousen en Lange rokken. Binnenshuis dragen zij altijd een kapje. Het kapje en de schorten zijn meestal humor. Nadat de vrouw getrouwd is wordt de kleding wat donkerder. Buitenshuis dragen ze op Hun hoofd een luifelhoedje, dot hoedje heeft een vooruitstekende rand dice het gezicht voor een groot deel verbergt. Het haar mogen de vrouwen niet laten knippen, en alle vrouwen zijn hetzelfde gekapt. Ze hebben een scheiding in het midden, en het haar strak naar achteren in een knotje. Dit knotje valt onder het kapje. De vrouwen gebruiken geen cosmetica of sieraden.

Hoofdstuk 3

Onderzoeksvraag: Waarin onderscheiden de Amish zich new wave reformatorische christenen ALSs het gaat om de nadruk op en uitleg van bepaalde Bijbelteksten?

De leefregels van de Amish zijn gebaseerd op Hun interpretatie new wave de Bijbel. Zij onderwerpen zich aan de Bijbel. Zij onderwerpen zich aan Gods Woord en nemen de Bijbel letterlijk. Hieronder heb ik een aantal onderwerpen, waarover wij anders denken dan de Amish, uitgewerkt.

De Amish verwerpen de kinderdoop. [ 4 ] Zij zeggen digital audiotape alleen de volwassendoop Bijbels is, want alleen volwassenen kunnen Hun geloof belijden nut in hun levenswandel laten zien digital audiotape ze in God geloven en hem dienen. In Markus 16:16 staat ‘Die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden ‘ . Op grond new wave deze tekst zeggen zij digital audiotape alleen volwassenen gedoopt mogen worden. Want er staat ALSs in een soort volgorde, eerst geloven en dan pas dopen. En omdat babe ‘s en kleine kinderen nog niet in staat zijn om Te geloven in wat de Bijbel zegt mag Er geen kinderdoop gedaan worden, zo zeggen de Amish. Er zijn ook andere teksten in de Bijbel waarin het gaat over de doop. Bijvoorbeeld in Markus 1:5 daar staat: ‘en al het Joodse land ging sum hem uit en dice new wave Jeruzalem ; en werden Allen new wave hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende Hun zonden ‘ . Het gaat in dot stukje over Johannes die predikte en doopte net voordat de Heere Jezus zelf ging preken. Er staat ‘al het Joodse land nut dice new wave Jeruzalem ‘ werden gedoopt. Iedereen dus, van de kleinste tot de grootste. In Handelingen 16 gaat het over Paulus en Silas, in heated laatste stuk new wave het hoofdstuk zijn zij gevangen genomen in Thyat & A ; iacute ; Ra. Er komt een aardbeving en hierdoor gaan de deuren van de gevangenis unfastened en kunnen alle gevangenen ontsnappen. Maar de Heere zorgt, door de handen new wave Paulus en Silas, ervoor digital audiotape digital audiotape niet gebeurt. De gevangenisbewaarder ziet digital audiotape dot een admiration new wave God is en gelooft in God. Paulus en Silas dopen hem en zijn hele familie. Zie handelingen 16:33: ‘En hij nam biddy tot zich in dat uur diethylstilbestrols nachts, en waste Hun de striemen ; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen ‘ . Ook hier worden kinderen gedoopt, want ‘al de zijnen ‘ is zijn hele familie.

De Amish maken geen gebruik new wave elektriciteit en moderne wetenschappen. [ 5 ] Ze zeggen digital audiotape moderne gemakken leiden tot verleidingen en afbrokkeling van heated kerkelijke- nut gezinsleven. Wij hebben daar heel andere gedachtes over dan zij, ook wij hebben deze gedachtes op grond new wave de Bijbel. Ik heb een aantal tekstgedeeltes opgezocht waarin het hierover gaat. In Matthe & A ; uuml ; s 25 staan twee gelijkenissen, & A ; eacute ; & A ; eacute ; n daarvan gaat over de talenten. Er was een heer dice op reis ging en zijn goederen gaf aan zijn dienstknechten zodat zij daarmee winst konden maken. Toen de heer weer terug kwam new wave zijn reis moesten zijn 3 dienstknechten bij hem komen en laten zien wat ze met heated geld gedaan hadden. De heer is blij digital audiotape Er 2 dienstknechten winst hebben gemaakt met zijn goederen en zegt digital audiotape ze hem trouw zijn geweest nut digital audiotape hij biddy veel zou geven. Maar de andere dienstknecht had niets met heated geld gedaan en gaf het geld terug aan de heer. Deze werd boos en zei hem digital audiotape hij een luie en boze dienstknecht was want hij had het minste wat hij met heated geld kon doen nog niet eens gedaan. Hij had het nog op de bank kunnen zetten zodat hij Er annuity over had kunnen krijgen.

Dit geld kan je vergelijken met de talenten die wij ALSs mensen van God gekregen hebben. Uit deze gelijkenis blijkt digital audiotape we ze goed moeten gebruiken. De Amish interpreteren dat met, dat we difficult moeten werken en zo je brood verdienen en de vrouwen moeten het huishouden doen, daar hebben zij endowment voor. En gemakken zoals elektriciteit mogen hierbij niet aan Te pas komen want dat kan lijden tot verleidingen en afbrokkeling van heated kerkelijke- nut gezinsleven. Wij interpreteren digital audiotape heel anders. Een mens heeft de talenten gekregen om machines te maken en om de elektriciteit uit Te vinden. Zolang de apparaten geen godslastering of godontheiliging, op welke manier dan ook, voort kunnen brengen mag je ze gewoon gebruiken. In de tijd van de Bijbel was er nog geen elektriciteit uitgevonden maar hadden ze wel ploegen gemaakt om het land sneller om Te ploegen, want al zou je een groot stuk land met de manus om moeten ploegen, kostte digital audiotape veel Te veel tijd. De ploeg was dus uitgevonden om het werk Te verlichten en Te vergemakkelijken. Omdat we nu al verder in de tijd zijn, zijn Er modernere dingen uitgevonden om het land Te bebouwen dice veel sneller gaan dan de ploeg met een os ervoor. Het geld niet alleen voor de landbouw maar ook voor de car bijvoorbeeld. We kunnen meer werk verzetten en ons nuttiger maken door modernere dingen uit te vinden. De Heere heeft heated ook in zijn Woord gezegd digital audiotape de mens de aardbodem moet bebouwen ( zie Genesis 3:23: ‘Zo zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem Te bouwen, waaruit hij genomen was’. ) . Maar de Amish halen hier een andere Bijbelgedeelte bij aan. Het staat in 1 Korinthe 1:19-21: ‘Want Er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik tenietmaken. Waar is de wijze? Waar is de Schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nadermaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft heated Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig Te maken dice geloven. ‘ Met dot Bijbelgedeelte in de manus zeggen de Amish digital audiotape het helemaal niet goed is om je Te verdiepen in de moderne wetenschappen ( de wijsheid van de wereld ) , want God heeft laten zien digital audiotape de wijsheid van deze wereld allemaal maar dwaas is. Want wij kunnen de dingen new wave God niet begrijpen, daar zijn wij Te dom voor. Dus de wijsheid die wij hebben is nietig in Gods ogen.

In de gebieden waar de strenge Amish wonen zul je geen enkel kerkgebouw tegen komen. [ 6 ] Wij daarentegen hebben erg veel kerken in ons land, in bijna iedere plaats staat er wel een! De Amish gronden Hun opvatting op teksten uit de Bijbel, want er staat digital audiotape God niet in ‘tempels ‘ woont dice met handen zijn gemaakt. Deze tekst wordt meerdere keren in de Bijbel genoemd. In Handelingen 7:48 ook. In dot hoofdstuk staat de rede van Stefanus voordat hij gestenigd werd. Hij noemt in zijn toespraak digital audiotape God niet woont in tempelen met handen gemaakt. In vers 48-50 staat letterlijk: ‘Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt ; gelijk de profeet zegt: De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner rust? Heeft niet Mijn manus Al deze dingen gemaakt? In Handelingen 17:24 staat dot peg een keer genoemd, dot had betrekking tot Al de tempels en altaren dice er waren in Athene.

De Amish interpreteren deze Bijbelteksten heel anders dan wij, wat blijkt. Zij nemen het heel letterlijk, ‘er mogen geen kerkgebouwen gemaakt worden ‘ . Maar wij denken daar anders over. In de kanttekeningen staat bij Handelingen 7:48: ‘Namelijk alsof Hij daarin gesloten, of daarin gebonden is ‘ . Hiermee wordt bedoeld digital audiotape God niet & A ; eacute ; cht in een tempel woont maar in de hemel, waar alles goed is. De aarde is slechts Gods voetbank, daar kan Hij niet & A ; eacute ; cht wonen, want daar is de aarde Te slecht voor. Hij is er tungsten & A ; eacute ; l aanwezig, anders zouden kerkdiensten nooit tot nut new wave de mens kunnen zijn. Er wordt vaak gezegd of gevraagd aan God of Hij bij biddy wilt wonen ( in een kerk, maar ook in een huis ) , maar daarmee wordt bedoeld of God bij biddy wil zijn want Hij kan overal tegelijk zijn.

De Amish hebben strenge kledingwetten. Onder dice kledingwetten valt ook het kapje of het luifelhoedje digital audiotape de Amish-vrouw altijd moet dragen. [ 7 ] Het kapje wordt gedragen binnenshuis en het luifelhoedje buitenshuis. Wij dragen alleen een hoofddeksel in de kerk of op andere plechtige gelegenheden zoals een begrafenis ( niet in alle kringen ) . Ook bij dot verschil zijn wat Bijbelteksten te noemen. In 1 Korinthe 11 het eerste gedeelte gaat het over de vrouwen in de gemeente. In vers 5 staat het volgende: ‘Maar iedere vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar Eigen hoofd ; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden was. ‘ Hier staat, ALSs ik dat vrij vertaal, dat ALSs een vrouw command of uit de Bijbel verteld zonder een hoofddeksel, digital audiotape zij dan haar hoofd onteerd. Het zou hetzelfde zijn ALSs dat zij haar haar heeft kort geknipt, want digital audiotape is ook schande lijk. Er staat digital audiotape de vrouw haar hoofd onteerd, dot betekend digital audiotape zij haar hoofd dan beschaamd of digital audiotape zij haar hoofd schande aan doet. Het teken new wave het hoofddeksel is namelijk digital audiotape de vrouw haar adult male onderdanig is omdat hij heerschappij new wave God, over de vrouw heeft gehad, daarmee is heated ook een teken dat Christus boven de adult male staat. Al zou een vrouw geen hoofddeksel op doen, zou digital audiotape een teken zijn dat zij het gezag new wave Christus en van de adult male over haar, niet aanneemt ALSs waarheid. Ze verwerpt daarmee dus het gezag new wave Christus en de adult male.

De Amish pakken deze tekst zwaarder op dan wij. De vrouwen van de Amish moeten altijd een hoofddeksel ophebben, want ALSs zij nu opeens zou willen bidden of over de Bijbel wil praten moet zij eerst haar hoofddeksel op doen. Het is niet handig om dan telkens naar huis Te moeten of een hoed mee te nemen zonder heated op Te doen. Daarom hebben de Amish ervoor gekozen digital audiotape de vrouwen altijd een hoofddeksel ophebben. De Amish hebben vooral een hoofddeksel op omdat zij anders hun hoofd onteren. Ook wel omdat ze anders het gezag new wave de adult male en new wave Christus ontzeggen, maar dot telt iets minder zwaar.

Wij vatten deze tekst anders op, eigenlijk is deze tekst in verval geraakt bij de meeste mensen van onze gezindte. Wij hebben ( als we nog een hoofddeksel op doen ) alleen een hoofddeksel op in de kerk of op een begrafenis. Er zijn ook verschillende kerken waarin het ook gewoon is dat de vrouw geen hoofddeksel meer op heeft. Maar voornamelijk in de ( Oud ) Gereformeerde Gemeente ( in Ned. ) nut in de meeste Hersteld Hervormde Kerken nut in een aantal PKN gemeentes die tot de Gereformeerde Bond horen, hebben de vrouwen en meisjes wel hoofddeksels op. Al verschilt ook weer aan het soort mensen wat Er in de kerk pimple. Er zijn ook peg een aantal households in Nederland waar Er ook hoofddeksels op worden gedaan bij het bidden en lezen uit de Bijbel thuis, maar dot zijn er zeer weinig.

Omdat wij het gezag new wave Christus en de adult male erkennen, hebben wij in de kerk een hoofddeksel op. Wij hebben geen hoofddeksel op ALSs we over straat lopen of binnenshuis zijn.

Over de haardracht en het knippen new wave het haar zijn wat verschillen. [ 8 ] De Amish vrouwen knippen Hun haar niet, en zij zijn allen hetzelfde gekapt. Wij hebben geen regels over de haardracht en het knippen van de haren. Wel is heated zo digital audiotape work forces niet allemaal hetzelfde denkt over de haarlengte van de vrouw, de een is van mening digital audiotape het haar niet kort ( zoals bij een adult male ) geknipt mag worden en de ander ziet daar geen probleem in. In de Bijbel wordt Er ook over de haren van de vrouw gesproken. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11: 15 staat: ‘Maar zo een vrouw lang haar draagt, digital audiotape het haar een eer is? Omdat het Lange haar tot een deksel is gegeven. In de kanttekening staat het goed uitgelegd, er staat digital audiotape ALSs een vrouw lang haar draagt het een eer is voor een vrouw, want heated Lange haar is een teken voor de onderdanigheid van de vrouw aan de adult male. Verder staat Er in Openbaringen 9:8 iets over heated haar new wave de vrouw, er wordt uitgelegd hoe de gedaanten van de sprinkhanen eruit zagen. Het is een visioen digital audiotape Paulus beschrijft, letterlijk staat in de tekst: En zij hadden haar ALSs haar der vrouwen. Hier zie je dus digital audiotape Er verschil moet zijn tussen het haar new wave de adult male en dat new wave de vrouw, en kan je hieruit concluderen digital audiotape een vrouw lang haar hoort Te hebben. Maar in deze twee teksten en in de hele Bijbel staat niet digital audiotape een vrouw het haar helemaal niet mag afknippen. Daarom denk ik digital audiotape het niet mogen afknippen new wave het haar wat overdreven is.

Ook over de haardracht staat iets in de Bijbel. In 1 Timothe & A ; uuml ; s 2 staat iets over de plichten van mannen en vrouwen, vers 9 uit dot hoofdstuk wil ik even belichten. Daar staat: ‘Desgelijks ook digital audiotape de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen diethylstilbestrols haars, of goud, of parelen, of kostelijken kleding. Het lijkt digital audiotape Paulus hier zegt digital audiotape je het haar niet mag vlechten en dergelijke, maar in de kanttekening staat digital audiotape het vlechten van het haar en het gebruiken van sieraden hier niet verboden wordt, maar dat het niet mag leiden tot jogs, verwaandheid en onbehoorlijkheid, verder mag het ook niet aanstootgevend zijn. De Amish vatten deze tekst letterlijk op en zeggen dan digital audiotape je het haar niet mag vlechten en dergelijke. Wij hebben Er deze kanttekening bij en daarom zeggen wij digital audiotape het niet uit maakt hoe wij ons haar dragen.

Hoofdstuk 4

Op welke gebieden kunnen de reformatorische christenen en de Amish, in heated licht new wave de Bijbel, new wave elkaar leren?

Ik heb me nu al best lang in de Amish verdiept, en dan kun je best wel wat puntjes noemen waar wij ALSs reformatorische christenen new wave de Amish kunnen leren. Het lijkt alsof alles bij hen beter is. De dorpjes van de Amish zien er allemaal wat schilderachtiger uit, Er is wat meer sfeer en Hun familie en gemeente contacten zijn inniger.

Als ik een jaar bij de Amish zou leven, zou ik een betere afweging kunnen maken dan nu. Ik ken de Amish eigenlijk alleen maar new wave boeken. De Amish hebben wel veel wetten, en zijn dus erg wettisch. Het lijkt erop digital audiotape zij door Hun werken de hemel kunnen verdienen. Wij geloven digital audiotape alleen de genade van God ons rechtvaardig voor God maakt, en dan is de wet geen moisture geen moeten meer maar een liefdedienst. Omdat we weten dat we dan een sort new wave God zijn, doen we de wet niet ALSs plicht maar uit dankbaarheid, zoals het ook staat in de berijmde tien geboden vers 9: ‘Om dice Te doen uit dankbaarheid ‘ .

Als er een nieuwe ambtsdrager gekozen moet worden bij ons, gaat digital audiotape via verkiezingen. De adult male met de meeste stemmen is de nieuwe ambtsdrager, tenzij hij het niet aanneemt. De Amish laten dan eerst zelf wel weten aan wie zij de voorkeur hebben maar uiteindelijk kiest God. Wij denken digital audiotape wij zelf wel goed weten wie een goede ambtsdrager zou kunnen zijn, maar uiteindelijk weet God het, heated beste. Wij willen vaak ons zin hebben maar Gods wil gaat boven alles. Misschien denkt U nu, maar God kan toch ook de stemmen van de mannen sturen, zodat uiteindelijk dice adult male die God Wilde, ambtsdrager wordt? Ik denk digital audiotape Er dan toch nog Te vaak wordt vergeten dat God het uiteindelijk beslist en niet de mens. Via het werpen new wave het batch komt digital audiotape meer naar voren, dan via het verkiezen door mensen.

De Amish leven erg sober, ALSs bij Hun in huis zo komen zou heated Er zeker niet zo uit zien ALSs bij ons thuis. Wij kunnen erg in de wereldse dingen opgaan en veel geld uitgeven aan allerlei spullen om iets maar op Te leuken. Of om een peg mooier huis Te kopen met een grotere tuin, en een snellere car. Maar we hebben er allemaal niets aan. Wij doen het ook vooral voor elkaar om Te laten zien wat je wel niet allemaal hebt, en kan. De Amish onthouden zich van de wereld, ze hebben minder oog voor Al het uiterlijke vertoon. Ik denk digital audiotape zij ook allemaal wel het sterkste paard willen en het meeste land. Maar toch denk ik digital audiotape het bij Hun minder is dan bij ons want Hun uitgangspunt is om sober Te leven, en dan proberen ze het gevoel weg Te drukken om meer Te zijn dan de ander.

Omdat de Amish zo op elkaar aan zijn gewezen is er een sterke saamhorigheid. Ze kunnen altijd op elkaar terug vallen. Als er bijvoorbeeld zo’n boerenschuur gebouwd moet worden, komt iedereen helpen. Work force is niet te beroerd om wat Te doen voor elkaar, zonder digital audiotape ze Er wat voor willen hebben. Daar tegenover wil ik stellen dat Er, ALSs er bij ons een kerk gebouwd wordt, ook iedereen een steentje bij probeert Te dragen. Maar digital audiotape is dan bij bijzondere gebeurtenissen. Als iemand bij ons vraagt om mee Te helpen met heated verven van een huis is lang niet iedereen bereidt om digital audiotape gelijk Te doen. Bij de Amish is dat anders, ze staan altijd klaar voor elkaar.

De Amish proberen zich te onthouden new wave de wereldse invloeden dice door de techniek zijn uitgevonden zoals elektriciteit, car ‘s nut de telefoon. Volgens ons is dit een eindeloze strijd en maakt het ons het leven wel heel erg moeilijk, ALSs je over deze dingen moet gaan vallen. En of je nu echt dichter bij God komt ALSs je je onthoudt new wave deze moderne gemakken is nog maar de vraag. We hoeven niet voorop Te lopen in de ontwikkelingen maar je mag Er wel gebruik new wave maken, zolang het maar niet in de plaats van God komt.

Ik vind digital audiotape de Amish het volkomen bij heated juiste eind hebben ALSs het gaat om hoofddeksels. Er staat duidelijk in de Bijbel dat de vrouw, ALSs ze command, een hoofddeksel op moet hebben. Doet ze dot niet, dan wil dot zeggen digital audiotape ze de macht van de adult male & A ; eacute ; n van God niet erkend. Wij doen alleen in de kerk een hoofddeksel op, maar ALSs we het aan tafel onder het bidden niet doen, dan heeft het toch ook geen nut om het wel Te doen in de kerk? Eigenlijk vind ik dot heel krom digital audiotape het zo gaat bij ons, we zouden met heated bidden gewoon een hoofddeksel op moeten hebben.

De Amish gemeenschap groeit difficult, digital audiotape is een sterk Irish pound voor biddy. Maar dot komt door het geboorteoverschot, en niet door toetredende households van buiten de gemeenschappen. De Amish doen niets aan evangelisatie en zending, en verstaan dus niet de laatste opdracht van de Heere Jezus, Matthe & A ; uuml ; s 28:19: ‘Gaat dan heen, onderwijst Al de volken, biddy dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes ; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. ‘ Wij proberen wel te evangeliseren in de grote steden door foldertjes uit Te delen en dergelijke. De Amish zouden dot ook moeten doen.

Onze kleding is niet altijd even christelijk. Onze kleding is soms aanstootgevend, dot geldt voor de mannen en voor de vrouwen. Hiermee wil ik niet zeggen digital audiotape wij er maar net zo moeten gaan bij lopen ALSs de Amish, maar toch zouden wij soms weleens wat beter op onze kledingstijl mogen letten.

Uiteindelijk hebben de Amish en wij dezelfde strijd, tegen de wereld. Wij gaan verder in de wereld mee in techniek, computing machines, kleding en gewoonten. Omdat wij meer met de wereld te maken hebben, verliezen wij eerder kerkleden aan de wereld dan de Amish. De Amish daarentegen bouwen een hele hoge muur tussen biddy en de wereld. Hierdoor wordt de stap naar de wereld erg groot, helemaal omdat de Meidung er ook peg eens bijkomt. Een Amish gelovige zal dus niet snel uit de gemeenschap stappen. Bij ons stappen de meeste mensen er geleidelijk uit. De eerste stap is naar een ‘lichtere ‘ kerk, de tweede stap is dat het kerkbezoek schaarser wordt, en uiteindelijk wordt Er alleen peg in de kerk getrouwd en laat work forces hun kinderen dopen.

Ten diepste gaat het Er bij ons en bij biddy om, dat de liefde van God in ons hart woont en digital audiotape we zo de strijd tegen de wereld aan kunnen.

Beschrijving new wave mijn werkwijze

Voordat ik aan het beantwoorden new wave mijn deelvragen begon, ben ik naar de bibliotheek gegaan. Ik heb daar gevraagd of ze peg boekjes hadden dice over mijn onderwerp gingen. Die waren niet aanwezig. Wel heb ik voor de geschiedenis enkele boekjes daar kunnen vinden. Ik heb toen zelf een boek gekocht met informatie over de Amish. Ik heb bij kennissen ook gevraagd of ze boeken hadden met informatie voor mij, en toen heb ik ook peg & A ; eacute ; & A ; eacute ; n boek kunnen bemachtigen. Er zijn erg weinig boeken over de Amish in heated Nederlands geschreven. In heated Engels zijn er wel boeken, maar omdat mijn Engels niet op een bijster hoog niveau is, ben ik daar niet aan begonnen. Toen moest ik verder met internet werken. Gelukkig staan er wel veel artikelen op cyberspace dice ik kon gebruiken. Verder ben ik naar onze dominus geweest om Te vragen of hij misschien peg nuttige informatie had, maar hij had zich nog nooit echt verdiept in de Amish en had dus ook niets voor mij. Gelukkig kon ik wel een godsdienstboek van school gebruiken om daar wat achtergrond informatie uit Te halen. Ik heb peg gezocht naar organisaties die misschien iets met de Amish Te maken konden hebben, maar dice heb ik ook niet kunnen vinden. Dus het was wel lastig digital audiotape ik niet veel informatie had om de deelvragen Te beantwoorden. Toch is heated gelukt, soms na lang zoeken op cyberspace naar de juiste dingen. Omdat je new wave Te voren niet weet wat voor informatie je nodig hebt voor je hoofdstuk, heb ik niet Al mijn informatie in & A ; eacute ; & A ; eacute ; n keer kunnen verzamelen. Steeds kwam er weer wat informatie bij.

Voor hoofdstuk & A ; eacute ; & A ; eacute ; n ben ik gewoon vanaf het begin van de Reformatie gaan kijken naar alle gebeurtenissen en deze heb ik in chronologische volgorde neergezet. Bij hoofdstuk twee ben ik in mijn boeken gaan lezen wat voor tradities de Amish allemaal hebben. Ik heb deze dan weer op cyberspace opgezocht en gekeken of daar peg wat excess informatie Te vinden was. Ik heb ze vanuit verschillende websites bekeken, want soms wordt iets erg overdreven en is er in het stuk tekst de eigen mening verweven. Uit Al dice informatie heb ik dan mij Eigen stukje tekst geschreven. Bij hoofdstuk drie heb ik geen wijsheid uit boeken gehaald, maar ben ik zelf gaan redeneren. Ik heb Bijbelteksten dice over de onderwerpen gaan, gezocht. Deze teksten heb ik onderzocht met behulp van de kanttekeningen. Nadat het me duidelijk was wat er precies in de Bijbeltekst werd bedoeld, ben ik gaan kijken hoe wij over die tekst denken en hoe de Amish over die tekst denken. Dat verschil heb ik in de vraag gezet, met onderbouwing new wave de Bijbeltekst. Om hoofdstuk vier Te maken heb ik eerst de voorgaande hoofdstukken nog eens goed gelezen. Ik heb toen voor mijzelf opgeschreven wat er new wave elkaar geleerd kan worden. Vanuit deze punten heb ik het hoofdstuk uitgewerkt. Ik heb contact opgenomen met een kennis uit Canada, hij woont vlakbij een aantal Amish. Ik heb hem gevraagd of hij wist of er onder de Amish ook geestelijk leven is, omdat ik dot nergens kan vinden in de bronnen die ik heb kunnen vinden. Hij kon hier jammer genoeg geen goed antwoord op geven.

Conclusie

In de zestiende eeuw begint de Reformatie. Er komen verschillende stromingen op dice een hervorming new wave de Rooms-katholieke kerk willen. E & A ; eacute ; n new wave deze stromingen werd gevormd door de Dopersen, deze stroming kwam vooral op in Zwitserland. Zij zijn onderverdeeld in 2 stromingen, de wederdopers en de doopsgezinden. De wederdopers waren erg revolutionair en werden daarom erg vervolgd. Hierdoor waren ze verspreid door heel Europa. Een aantal groepen wederdopers vluchtten naar Oost Europa. Jacob Hutter stichtte daar gemeenschappen. Ze kwamen daar in contact met een groep Mennonieten, dice oorspronkelijk uit de Nederland komen. Zij moesten ook vluchten. De wederdopers en de Mennonieten sloten zich bij elkaar aan nut in 1720 ging deze groep naar Amerika. Ze worden de Hutterieten genoemd, naar Hun leider.

De overgeblevene Mennonieten en Dopersen gingen in de Elzas wonen en vormden daar kleine gemeenschappen. Deze twee groepen rain trees werden nu de Dopersen genoemd. Jacob Ammann werd hun leider aan het einde new wave de zeventiende eeuw. Hij was erg streng en daardoor scheurde de groep. De volgelingen new wave Ammann bleven in de Elzas wonen, en de afgescheiden groep ging naar Zwitserland. Zwitserland wilde new wave deze groep af en stuurde ze naar Nederland. De meeste new wave biddy bleven in daar wonen. De volgelingen new wave Ammann werden diezelfde tijd niet ALSs gewone mensen behandeld door de plaatselijke bevolking. Ook waren er voortdurend oorlogen in die tijd en daarom zijn uiteindelijk Al deze mensen naar Amerika vertrokken. Zij zijn de Amish new wave nu.

De Amish onderscheiden zich in verschillende opvattingen new wave de reformatorische christenen. Een aantal onderwerpen new wave deze opvattingen zijn:

 • De kinderdoop
 • Het gebruik new wave elektriciteit
 • Het gebruik new wave moderne wetenschappen
 • Het bouwen new wave kerken
 • De kleding
 • De haardracht van de vrouw
 • Het knippen new wave het haar new wave de vrouw

Argumenten voor deze opvattingen halen de Amish uit de Bijbel. De reformatorische christenen denken over deze opvattingen anders en halen uit diezelfde Bijbel argumenten om heated niet of wel Te doen. Je ziet dus digital audiotape het puur om de interpretatie van Bijbelteksten gaat.

De Amish zijn erg op elkaar aangewezen en hebben onderling een sterke set. Een aantal dingen dice de Amish anders doen dan de reformatorische christen zijn:

 • Het rijden in roadsters, in plaats van car ‘s
 • Het houden new wave kerkdiensten bij elkaar in huis, in plaats van in een kerk
 • Geen gebruik maken new wave elektriciteit
 • Het hebben new wave beperkt onderwijs, ze gaan tot Hun veertiende naar school en hebben geen voortgezet onderwijs
 • Een jongere van 16 jaar mag een aantal maanden de wereld in om dice Te verkennen en te kiezen of hij/zij bij de Amish gemeenschap wil blijven
 • Het geen gebruik maken van sociale verzekeringsuitkeringen
 • Het dragen new wave sobere kledij, in plaats van allerlei kleuren en soorten
 • Het dragen new wave een kapje voor de vrouwen
 • Het dragen new wave baarden en hoeden bij de mannen

De reformatorische christenen kunnen van de Amish de volgende dingen leren:

 • Meer op God vertrouwen
 • Niet teveel opgaan in de wereld
 • Op een aantal punten de Bijbel beter lezen & A ; eacute ; n naleven
 • Altijd voor elkaar klaar staan

De Amish kunnen van de reformatorische christenen de volgende dingen leren:

 • De Bijbel niet Te krampachtig lezen
 • Evangeliseren onder de ongelovigen
 • Uitkijken digital audiotape je niet alleen gelovig set aan de buitenkant, maar dat je ook een leven dicht bij God hebt

Het is jammer digital audiotape ik weinig onderzoek kan verrichten naar de diepte van hun geestelijke leven. De bronnen dice ik kon vinden zijn allemaal geschreven door buitenstaanders van heated geloof, en die gaan niet op punten ALSs het geestelijke leven in. Als de Amish alleen maar wettisch zijn, is hun leven wel erg sober. De Bijbel zegt in Galaten 2:16: ‘Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der moisture, maar door het geloof new wave Jezus Christus, zo hebben wij ook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *